Pollution and environmental quality violations: Finding the right emission permit prices for NO2 EDPs

Prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. publikovala v spoluautorstve článok s názvom "Pollution and environmental quality violations: Finding the right emission permit prices for NO2 EDPs".

Článok teoreticky aj empiricky rieši dizajn efektívneho obchodovania s povoleniami na znečisťovanie NO2. Je publikovaný v časopise Socio-Economic Planning Sciences, ktorý je v Q1 podľa Scimago a má H-index 52.

Článok je dostupný tu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038012122000507?dgcid=coauthor

 

Hospodársky cyklus: ekonomické, sociologické a behaviorálne aspekty

Koncom roka 2021 vyšla kolektívu autorov katedry monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve venovaná otázkam hospodárskeho cyklu. Na jej spracovaní sa podieľali autori: Anetta Čaplánová, Eleonóra Matoušková, Zsolt Horbulák a Eva Sirakovová. Výskum problematiky hospodárskeho cyklu v tejto publikácii nezostáva len v čisto ekonomickej rovine. Autori rozširujú pohľad na cyklické výkyvy ekonomickej aktivity o sociologické, historické a psychologické aspekty. Osobitná pozornosť je venovaná východiskám behaviorálnej ekonómie pre skúmanie cyklického vývoja ekonomík. Špeciálnym predmetom záujmu autorov sú tiež mimoekonomické príčiny vzniku hospodárskych kríz, konkrétne pandémie a vojny. Monografia je výstupom riešenia projektu VEGA 1/0239/19 „Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík“.

271829179 288986143210228 2606193098713108529 n

 

Praktikum z Mikroekonómie

Kolektív autorov z Oddelenia mikroekonómie pripravil publikáciu pod názvom Praktikum z Mikroekonómie. Predkladaná kniha je určená pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorým poskytuje možnosť precvičiť si znalosti základov z mikroekonómie. Publikácia sa venuje 14 základným témam, ktoré sa vyučujú v základných kurzoch mikroekonómie na ekonomických fakultách, zameraná je predovšetkým na využitie grafov a príkladov v ekonómii.

praktikum mie fb a web page 001

Publikácia projektu Collaboration for Effective Digital Education (D-COLLAB)

V rámci implementácie projektu D-COLLAB riešeného na Katedre ekonómie bola vydaná prvá publikácia s názvom „Digital Education in the Era of Covid-19: Findings on the needs of university instructors and students“.

Publikácia je zameraná na metodologické a technologické aspekty digitálneho vzdelávania v období pandémie COVID-19 a vychádza z analýzy výsledkov prieskumu medzi študentmi a akademickými pracovníkmi Ekonomickej univerzity v Bratislave týkajúceho sa online výučby. Osobitná pozornosť je  venovaná študentom so špeciálnymi potrebami a výzvam, ktorým čelia počas online štúdia. Publikácia je vydaná v anglickom jazyku a je voľne dostupná na nasledujúcom odkaze:

http://d-collab.cs.ucy.ac.cy/wp-content/uploads/2021/11/D-CollabIO1final.pdf

Viac o projekte D-COLLAB sa môžete dozvedieť na stránke projektu http://www.dcollab.eu/

obrázok121
 
 

Makroekonómia - praktikum

Predstavujeme Vám efektívnu pomôcku na precvičenie a porozumenie predmetu makroekonómia od autorov:  Peter Leško, Marta Martincová, Eva Muchová a Karol Trnovský. Učebná pomôcka, ktorá sa skladá z 19 kapitol, z ktorých každá obsahuje teoretické východiská k téme, základné pojmy, príklady a grafické analýzy, úlohy na uvažovanie,  posudzovanie pravdivosti výrokov, testovacie otázky a doplňovanie textu. Študenti si môžu porovnať svoje riešenia úloh so správnymi riešeniami a postupmi, ktoré sú uvedené na záver každej kapitoly. Po obsahovej stránke je učebný text kompatibilný s hlavným prúdom makroekonómie, ktorý reprezentujú relevantné učebnice makroekonómie, napríklad od N. G. Mankiwa, O. Blancharda, P. Krugmana alebo R. Holmana. Učebný text je praktickou pomôckou pre študentov pri domácej príprave na semináre a na skúšku, ale aj pre vyučujúcich pri práci na seminároch.

cae9711 00510076 23

 

Ak ste žena, mali by ste byť viac averzná voči riziku a ak pravidelne meditujete tiež
Vedeli ste, že emcionálne stabilní ľudia sú výrazne menej averzní voči riziku a otvorení ľudia majú naopak väčšiu averziu voči riziku? Že starší ľudia a ženy sú viac averzní voči riziku? Tieto a iné zistenia prináša nový článok, ktorého autorkou je členka KET prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., ktorá spolu s kolegyňou Vesarach Aumeboonsuke z partnerskej univerzity NIDA Bangkok, Thajsko, uskutočnila originálny výskum zameraný na analýzu postojov jednotlivcov k riziku a finančné rozhodnutia. Osobine si zaslúži pozornosť ich originálna analýza vplyvu "mindfulness" na postoj jednotlivcov k riziku. Takto získané dáta autorkám umožnili dospieť k vyššie uvedeným záverom.
 
Viac sa dočítate TU: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12144-021-02015-9?fbclid=IwAR0Gb465h9SqpmHKTJhJI0XOOpwwyJ8wbA1PWCgLBNyp7kUNPCgv72sAWEA
 
Časopis Current Psychology, v ktorom článok vyšiel, má H-index 41, je v Q2 podľa Scimago a má Impact factor okolo 2,00. Blahoželáme!

clanok cap2

 

Dávame do pozornosti nový článok, ktorý publikovala v spoluautorstve naša kolegyňa - prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. V článku pod názvom „Dynamický model spoločného trhu s emisnými povoleniami ako spôsob riešenia problému znečisťovania perzistentými látkami“ autori rozpracovávajú dynamický model spoločného trhu na obchodovanie s emisnými povoleniami na znečisťovanie, ktorý navrhujú ako alternatívne riešenie problému perzistentných látok znečisťujúcich ovzdušie. V článku autori odvodili pravidlá pre určovanie cien založených na hraničných nákladoch a skúmajú cenotvorbu v podmienkach rôzne formulovaných obmedzení. Fungovanie navrhovaného dizajnu trhu skúmajú aj na základe uskutočnených simulácií. Tento príspevok môže pomôcť najmä pri riešení potenciálnych problémov pri obchodovaní s emisnými povoleniami, napr. pri porušení regionálnych environmentálnych noriem v rôznych lokalitách. Navrhovaný prístup má tiež predpoklady výrazne znížiť transakčné náklady, ku ktorým bežne dochádza pri obchodovaní s emisnými povoleniami.

 

Dávame do pozornosti novú publikáciu v spoluatorstve našej kolegyne prof. Čaplánovej skúmajúcu vplyv inštitucionálnych faktorov na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 vychádzajúcu z analýzy dát zozbieraných na Slovensku. Výsledky potvrdzujú význam dôvery v kľúčové inštitúcie pre dodržiavanie protipandemických opatrení.

Publikácia je dostupná na tomto odkaze: http://link.springer.com/article/10.1007/s11294-021-09818-3

1 caplanova

 

Dávame do pozornosti nový vedecký článok vedecko-výskumnej pracovníčky katedry RNDr. Jaroslavy Hlouškovej, PhD. Článok prezentuje komplexný systém modelov zameraných na kvantifikáciu reakcie cien poľnohospodárskych komodít (konkrétne pšenice, sóje a kukurice) na zmeny ich potenciálnych determinantov. Do úvahy sa berú aj možné nelinearity v dynamike cien komodít v priebehu hospodárskeho cyklu. Výsledky naznačujú, že premenné, ktoré reprezentujú fundamenty trhu a makroekonomický vývoj obsahujú systematické prediktívne informácie pre prognózy cien komodít a že ceny poľnohospodárskych komodít robustne reagujú na otrasy v medzinárodnej konkurencieschopnosti.

Plný text článku je celý dostupný na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/for.2768

2 hlouskova

 

Kolektív autorov Katedry ekonómie – Ing. Ľubomír Darmo, PhD., Ing. Marcel Novák, PhD. a prof. Ing. Ján Lisý, PhD. publikovali článok s názvom „Vzťah medzi prílevom priamych zahraničných investícií a nezamestnanosťou v Slovenskej republike“, v ktorom hľadajú odpoveď na otázku, či nezamestnanosť v hostiteľskej krajine ovplyvňuje prílev priamych zahraničných investícií, alebo naopak, prílev priamych zahraničných investícií má vplyv na nezamestnanosť. Výsledky naznačujú, že impulz vychádza z miery nezamestnanosti, ktorá následne ovplyvňuje prílev investícií do Slovenskej republiky, avšak dĺžka tohto efektu je veľmi krátka.

Plný text článku je dostupný na: https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2020/04/04.pdf

obrázok1

 

Dávame do pozornosti článok, ktorý vyšiel v spoluautorstve našich kolegov Ing. Ľubomíra Darma, PhD. a Ing. Marcela Nováka, PhD. skúmajúci determinanty prílevu PZI do krajín Vyšehradskej skupiny. Prílev PZI je determinovaný mnohými faktormi, ktoré sú dostatočne preskúmané v publikáciách a článkoch. Avšak, determinanty prílevu PZI do krajín Vyšehradskej skupiny (V4) majú niekoľko špecifík pochádzajúcich z ich transformačného procesu. Článok identifikuje špecifické determinanty prílevu priamych zahraničných investícií do krajín V4. Autori zistili, že veľkosť ekonomiky alebo jej potenciál, produktivita práce, daň z príjmu právnických osôb, mzdy, jednotkové náklady práce, inflácia, vzdelanosť pracovnej sily, otvorenosť ekonomiky, kvalita a vývoj infraštruktúry (reprezentovaná hustotou siete ciest a železníc), úroveň korupcie a členstvo v Hospodárskej a menovej únii predstavujú faktory, ktoré ovplyvňujú úroveň prílevu priamych zahraničných investícií do krajín V4.

Celý článok je dostupný na: https://www.sav.sk/journals/uploads/1215135110%2020%20Darmo%20a%20kol%20-%20aut+SR.pdf

obrázok2

 

Autorský kolektív Katedry ekonómie v zložení Ing. Marcel Novák,PhD., Ing. Karol Trnovský, PhD. a Ing. Ľubomír Darmo, PhD. publikovali nový článok, ktorý skúma úroveň finančnej gramotnosti v Slovenskej republike. Hlavným cieľom tohto článku je zhodnotiť a porovnať dosiahnutú úroveň finančnej gramotnosti na vzorke slovenskej populácie (študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave). Chí-kvadrát test bol použitý na stanovenie vzťahu medzi rôznymi premennými (pohlavie, úroveň vzdelania a porovnanie výsledkov s tými z predchádzajúcich prieskumov), správnosť odpovedí respondentov na dotazník a na identifikáciu úrovne finančnej gramotnosti vysokoškolských študentov bez špecifického ekonomického zázemia. Výsledky výskumu naznačujú, že pohlavie a vzdelanostná úroveň (bakalársky alebo magisterský stupeň) nemajú žiadny vplyv na úroveň finančnej gramotnosti študentov. Naopak respondenti v našom prieskume dosiahli lepšiu finančnú gramotnosť ako respondenti v prieskume Slovenskej bankovej asociácie.

Článok je dostupný na: https://cgscholar.com/bookstore/works/financial-literacy-survey-in-the-slovak-republic

obrázok3

 

Článok autorov Ing. Zuzany Brinčíkovej, PhD. a Ľubomíra Darma, PhD.  skúma efekty dôchodku a relatívnych cien na medzinárodný obchod. Základom výskumu je odhad cenových a dôchodkových elasticít medzinárodného obchodu na prípade Slovenskej republiky za obdobie rokov 1995 – 2018. Slovensko ako malá a veľmi otvorená ekonomika s relatívne limitovaným rozsahom domáceho trhu, nedostatočnými surovinami a nízkym poľnohospodárskym potenciálom je predurčená na ďalší rozvoj medzinárodného obchodu a medzinárodných vzťahov. Autori v článku využívajú panelovú dátovú regresiu s cieľom odhadnúť dovozné a vývozné dopytové funkcie, ktorých elasticity následne skúmajú v rámci rôznych časových období s cieľom identifikovať, či sú v čase stabilné, alebo sa menia vzhľadom na typ mechanizmu výmenného kurzu.

Článok je dostupný na: https://journaltransformation.org/docs/EJTS_2020_8_2/13/EJTS_2020_vol_8_no_2_Trade_Elasticities_in_the_Slovak_Republic.pdf

obrázok4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávame do pozornosti novú publikáciu s názvom Základy ekonómie, ktorá vyšla v spoluautorstve našich kolegov prof. Ing. Evy Muchovej, PhD, Ing. Ľubomíra Darma, PhD. a Ing. Petra Leška, PhD.

Učebnica je prioritne určená záujemcom o štúdium ekonómie na vysokých školách, ale môže byť užitočná  aj ako repetitórium pre študentov ekonómie na ekonomických fakultách. Učebnica je súčasne zacielená na širokú verejnosť, ktorá chce získať poznatky o základných pojmoch, vzťahoch a súvislostiach v ekonómii. V učebnici sa čitateľ dozvie odpovede na viaceré otázky, napr. ako porozumieť rôznym turbulenciám v ekonomickom živote; ako sa spotrebiteľ rozhoduje o tom, koľko zo svojho príjmu spotrebuje a koľko usporí; ako firma stanovuje ceny a množstvo svojich produktov; ako vláda ovplyvňuje ekonomický vývoj krajiny; prečo dochádza v ekonomike k cyklickému vývoju; ako môže centrálna banka ovplyvniť mieru infláciu.

Publikácia je dostupná na tomto odkaze:  https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zaklady-ekonomie.p4955.html

ze obrázok1