Katedra Hospodárskej politiky v spolupráci s Prognostickým ústavom SAV a Infostatom zorganizovala na pôde NHF EU v Bratislave dňa 6. novembra 2012 vedecký seminár pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku pod názvom „ Národohospodársky význam automobilového priemyslu - využitie Input-Output modelu“. Seminár bol zameraný na problematiku tvorby symetrických input-output tabuliek. So zaujímavým príspevkom vystúpila Ing. Viera Hajnovičová, PhD. z Infostatu, ktorá prezentovala tvorbu tabuliek dodávok a použitia za Slovenskú republiku.

Vedecký seminár Katedry poisťovníctva sa konal dňa 06.11.2012 v rámci Týždňa vedy a techniky 2012 na pôde Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bol zameraný na priblíženie vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých členov katedry. V rámci seminára boli prezentované viaceré zaujímavé témy, ktoré pútavo odhaľovali aj tie najtajnejšie zákutia a otázky poistnej vedy a snažili sa predostrieť ich riešenie širšiemu publiku.

Vedecký seminár Katedry poisťovníctva sa konal dňa 06.11.2012 v rámci Týždňa vedy a techniky 2012 na pôde Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Seminár bol zameraný na priblíženie vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých členov katedry. V rámci seminára boli prezentované viaceré veľmi zaujímavé témy, ktoré pútavo odhaľovali aj tie najtajnejšie zákutia a otázky poistnej vedy a snažili sa predostrieť ich riešenie širšiemu publiku.

Katedra poisťovníctva Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou SAS Slovakia, s.r.o. zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky 2012 dňa 05.11.2012 workshop pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo v priestoroch spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o. pod názvom „Analýza marketingu poisťovní“.

V rámci Týždňa vedy a techniky 2012 sa dňa 05.11.2012 konal workshop pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo v spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o. Prednáška bola zameraná na využívanie analytiky v marketingu poisťovacích spoločností. Pútavou formou bola predstavená spoločnosť SAS Slovakia a taktiež využitie analytiky v interných procesoch poisťovacích spoločností.

Dňa 24. októbra 2012 sa na pôde NHF EU v Bratislave uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška prof. N. Acocella zo Sapienza University of Rome na tému „The theory of economic policy: from a theory of control to a theory of conflict (resolutions)“. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.

Na októbrový seminár prijal pozvanie prof. Nicola Acocella (Sapienza University of Rome), ktorý okrem iného vydal učebnicu hospodárskej politiky, ktorá sa používa pri jej výuke na viacerých zahraninčných univerzitách - Economic Policy in the Age of Globalisation. Na seminári prispel prednáškou na tému: The theory of economic policy: from a theory of control to a theory of conflict (resolutions). 

V dňoch 27. – 28. septembra 2012 Katedra bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu „7th International Conference on Currency, Banking and International Finance - How Does the Central and Eastern Europe Cope up with the Global Financial Crisis?“, ktorej výstupy sa budú uchádzať o zaradenie do databázy Web of Knowledge ® u spoločnosti Thomson Reuters.

V septembri sme sa zúčastnili športového dňa rektora 2012. Katedra hospodárskej politiky postavila silný volejbalový tím, ktorý vyhral volejbalový turnaj, aj keď treba priznať, že konkurencia nebola veľmi silná.