Načítavam stránku...

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave sa v dňoch 3. až 7. novembra 2014 stala hostiteľomMedzinárodného zasadnutia akcie COST IS 1102: „Social Services, Welfare State and Places. The restructuring of social services in Europe and its impacts on social and territorial cohesion and governance.“, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka, ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a primátora hlavného mesta SR Bratislava Milana Ftáčnika.

Dňa 21. októbra 2014 guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch  udelil prvú cenu Ing. Michalovi Habrmanovi, PhD. z NHF EU v Bratislave za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti ekonómie na tému „Rozšírený Leontiefov model so štrukturálnou dekompozíciou“.

Víťazom 5. ročníka súťaže Economicus, ktorú každoročne organizuje Nadácia VÚB sa stali mladí vedci Martin Lábaj, Miroslava Havettová-Luchavová a Jesus Crespo Cuaresma z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Víťazná práca pod názvom„Perspektívy príjmovej konvergencie v Európe: zhodnotenie úlohy dynamiky vývoja ľudského kapitálu“ bola publikovanú v renomovanom zahraničnom karentovanom časopise Economic Systems.

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave v spolupráci s Medzinárodným vedeckým časopisom Region Direct zorganizovala v Tatranskej Lomnici v dňoch 29. januára – 1. februára 2014 v poradí už 4. ročník Zimného seminára regionálnej vedy.

Vážení uchádzači o štúdium,

veľmi nás teší Váš záujem o štúdium na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v študijnom programe EKONÓMIA A PRÁVO. Študijný program Ekonómia a Právo predstavuje novinku v oblasti vzdelávacích služieb v SR. Obdobné bakalárske študijné programy možno nájsť na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen vo Švajčiarsku, alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku.

Dňa 27. novembra 2013 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku“. Hlavným cieľom konferencie bola prezentácia štúdie a diskusia k výsledkom výskumu o význame automobilového priemyslu na Slovensku, ktorú pripravila Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pre Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Dňa 27. novembra 2013 sa na pôde NHF EU v Bratislave uskutočnila prednáška Mgr. Radovana Ďuranu (INESS), na tému „Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016“. Prednášku zorganizovala Katedra financií v rámci predmetu Verejné rozpočty pri príležitosti 60. výročia založenia NHF.

Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala v dňoch 25. a 26. novembra 2013 pri príležitosti 60. výročia založenia fakulty v poradí už XV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „FINANCIE A RIZIKO“. Konferencia sa konala pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra.

V prieskume nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) hodnotiacej kvantitatívnu a kvalitatívnu úroveň vzdelávania slovenských vysokých škôl bola v roku 2013 Národohospodárska fakulta EU v Bratislave hodnotená ako druhá najlepšia fakulta ekonomického zamerania v SR!

Dňa 21. novembra 2013 sa konalo pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas slávnostného ceremoniálu vystúpili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušan ČAPLOVIČ, DrSc., rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD. a dekan Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Ján Lisý, PhD.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?