Načítavam stránku...

 

Akademický senát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

P o z v á n k a

  

Vážené členky, vážení členovia Akademickej obce NHF,

pozývam Vás na zasadnutie Akademickej obce NHF EU v Bratislave, ktoré sa uskutoční 2. júla 2018 o 11.00 hod. v miestnosti D117.

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2017
 3. Výročná správa o činnosti na NHF EU v Bratislave za rok 2017
 4. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2018
 5. Správa o činnosti AS NHF EUBA za obdobie september 2017 – máj 2018
 6. Diskusia
 7. Rôzne

S pozdravom

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

predsedníčka AS NHF EU v Bratislave                                           

Za kandidátov na členov AS NHF za zamestnaneckú časť boli navrhnutí:

PARÁKOVÁ  MONIKA, ING.
ČAPLÁNOVÁ ANETTA, PROF. ING. PHD.
KÁLOVEC MAREK, ING. PHD.
LEŠKO PETER, ING. PHD.
MUCHOVÁ EVA, PROF. ING. CSC.
NOVÁK MARCEL, ING. PHD.
POLÁČKOVÁ HANA, ING. PHD.
PŘÍVAROVÁ MAGDALÉNA, PROF. ING. CSC.
FIFEKOVÁ ELENA, ING. PHD.
HUDCOVSKÝ MARTIN, ING. PHD.
KOPKÁŠ PETER, ING. PHD.
LÁBAJ MARTIN, DOC. ING. PHD.
MORVAY KAROL, ING. PHD.
NEŽINSKÝ EDUARD, ING. PHD.
JACKO TOMÁŠ, MPA, PHD.
REHÁK ŠTEFAN, DOC. ING. PHD.
ŠIPIKAL MIROSLAV, DOC. MGR. PHD.
KAHANEC MARTIN, DOC. MGR. M. A. PHD.
KLIMKO ROMAN, ING. PHD.
PONGRÁCZ EVA, ING. PHD.
PŘÍVARA ANDREJ, ING. PHD.
RIEVAJOVÁ EVA, PROF. ING. PHD.
SIKA PETER, DOC. ING. PHD.
ALEXY MARTIN, ING. PHD.
BOÓR MATEJ, ING. PHD.
JANČOVIČOVÁ-BOGNÁROVÁ KRISTÍNA, MGR. ING. PHD.
KUŠNÍROVÁ JANA, ING. PHD.
VÁLEK JURAJ, ING. PHD.
ÁRENDÁŠ PETER, DOC. ING. PHD.
KOTLEBOVÁ JANA, DOC. ING. PHD.
ŠTURC BORIS, ING. CSC.
BROKEŠOVÁ ZUZANA, ING. PHD.
ONDRUŠKA TOMÁŠ, ING. PHD.
NOVÁK JAROMÍR, ING. PHD.
NOVÁK MARTIN, ING.

Potvrdenie prijatia kandidatúry navrhnutými kandidátmi do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné vykonať

27.4. 2018 v čase od 12:30 hod. do 13:30 hod. v miestnosti 3B57 a  

2.5. 2018 v čase od 12:30 hod. do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.

 Zápisnica z podávania návrhov na kandidátov na členov AS NHF za zamestnaneckú časť

Návrhy na kandidátov do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné odovzdať 24.4. 2018 v čase od 12:30 hod do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.

Návrh kandidáta je viazaný na pracovisko navrhovateľa – navrhnutý môže byť iba kandidát z rovnakého pracoviska ako navrhovateľ.

Dňa 12. 04. 2018 sa na Národohospodárskej fakulte uskutočnilo Fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Ocenenie získali:

 1. stupeň štúdia
  1. miesto:  Lucia Micháliková – Univerzálny základný príjem (školiteľ: Ing. Matej Boór, PhD.)
 1. stupeň štúdia
  1. miesto:  Patrícia Bačová – Aplikácia teórie rozbitých okien na problematiku grafitov v Bratislave (školiteľ: Mgr. Tomáš Jacko, PhD.)
  2. miesto: Michal Šoka – Aká je hodnota zelene v meste? Oceňovanie prostredníctvom hedonických modelov (školiteľ: doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.)
  3. miesto: Jakub Zeman - Lepšia regulácia ako predpoklad lepšej kvality podnikateľského prostredia (školiteľ: Ing. Martin Alexy, PhD.)

Srdečne gratulujeme!

Podľa Zásad volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť boli Volebnou komisiou stanovené nasledovné termíny:

 1. Voľby do AS NHF EU za zamestnaneckú časť sa budú konať 15.5.2018 v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod v miestnosti 1C02
 2. Návrhy na kandidátov do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné odovzdať 24.4. 2018 v čase od 12:30 hod do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.
 3. potvrdenie prijatia kandidatúry navrhnutými kandidátmi do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné vykonať 2.5. 2018 v čase od 12:30 hod. do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.

V Bratislave dňa 11.4. 2018

Mgr. Ing. Tomáš Černěnko, PhD.
predseda volebnej komisie
 

V týždni od 16. - 20. apríla 2018 Ekonomická univerzita v Bratislave privíta 16 zástupcov z 15 zahraničných partnerských univerzít z Európy, Ázie, Afriky a Severnej Ameriky v rámci spoločnej edície Joint International Week, ktorú EU v Bratislave organizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou vo Viedni za podpory programu Erasmus+.

Vážení študenti, dávame do pozornosti pokyny k záverečným prácam na akademický rok 2017/2018.

Jednou z podmienok úspešného absolvovania štúdia v každom študijnom programe je vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok. Záverečnou prácou študent preukazuje, že je schopný systematicky a samostatne pracovať v príslušnej oblasti. Témy záverečných prác musia zodpovedať obsahovému zameraniu študijného odboru a študijného programu, na ktorý sa vypisujú a sú schválené na úrovni katedry, ktorá dané témy vypisuje. Náročnosť záverečnej práce zodpovedá profilu absolventa daného študijného programu a rozsahu vedomostí, ktoré štúdiom v tomto študijnom programe získal.

Pokyny k ZP NHF 2018

Pokyny k ZP EaP 2018

Aktualizácia 9. apríla : 

 1. Záverečná práca nemusí byť podpísaná študentom (nakoľko už nie je súčasťou práce čestné prehlásenie a zadanie práce sa tlačí z Ais-u verzia bez podpisu študenta);
 2. Pri pokynoch NHF bolo doplnené v úvodnej časti, že na splnenie podmienok je potrebné získať zápočet za Seminár k záverečnej práci, nie za záverečnú prácu.

Milí študenti,

Prídťe sa porozprávať o ponuke jednotlivých študijných programov pre druhý stupeň priamo s tými, ktorí tieto programy zabezpečujú.infoden2stupen

Tím študentov (Rudolf Bruchánik, Oliver Kamenský, Jakub Viater a Marek Pavlov) študijného programu Bankovníctvo Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave pod vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií opätovne overoval svoje schopnosti na svetovej súťaži Rotman International Trading Competition, tentokrát na jej 15. ročníku, ktorý sa konal v dňoch 22. – 24. februára 2018 v Toronte (Kanada).

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?