Vyhlásenie 

volieb kandidáta na dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027.

Akademický senát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS NHF EUBA“) v súlade s § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 11 ods. 2 Štatútu Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a čl. 1 Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave uznesením č. 102/7 prijatým na zasadnutí AS NHF EUBA dňa 22. 04. 2022

vyhlasuje

voľby kandidáta na dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 na deň

30. november 2022 o 10.00 hod.

Vyhlásenie 

volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu  Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 06. 2022 do 31. 05. 2026.

Akademický senát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS NHF EUBA“) v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so Štatútom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Zásadami volieb NHF EU v Bratislave do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť v znení jeho Dodatku č. 1/2021 (ďalej len „Zásady volieb do AS NHF EUBA“) uznesením č. 102/6 prijatým na zasadnutí AS NHF EUBA dňa 22. 04. 2022

vyhlasuje

voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
na funkčné obdobie od 01. 06. 2022 do 31. 05. 2026 na deň

30. máj 2022 od 12.00 hod. do 14.30 hod.

Fakultná konferencia Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ďalej len „ŠVOČ“) NHF EU v Bratislave je vrcholným podujatím súťažného charakteru, na ktorom sa prezentujú prihlásené vedecké a odborné práce študentov NHF EU v Bratislave. Účelom konferencie je rozvíjať vedeckú aktivitu študentov v oblasti vymedzenej štúdiom na NHF EU a umožniť im prezentáciu výsledkov na ďalších vedeckých fórach.