Načítavam stránku...

Víťazom 6. ročníka súťaže Economicus - Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov, sa stal kolektív autorov v zložení Zuzana Brokešová a Jana Péliová z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Cary Deck z Economic Science Institute, University of Arkansas.  Autorský kolektív získal cenu za prácu „Experimentovanie s cenovou diskrimináciou založenou na predchádzajúcom nákupnom správaní“.

Blahoželáme nášmu kolegovi Ing. Tomášovi Ondruškovi, PhD., ktorý sa so svojou dizertačnou prácou na tému „Znaky, osobitosti a zmeny v správaní sa spotrebiteľa na poistnom trhu“ umiestnil v 5. ročníku súťaže o najlepšiu študentskú prácu na skvelom treťom mieste. Súťaž organizovala spoločnosť SAS Slovakia a jej cieľom bolo oceniť najlepšie záverečné práce obhájené v kalendárnom roku 2014, v ktorých boli aplikované metódy a nástroje SAS pre riešenia hlavnej výskumnej otázky. Vedúcou záverečnej práce bola doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Výsledkom dlhoročnej spolupráce Katedry poisťovníctva a poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. bol aj workshop, ktorý sa konal dňa 12. novembra 2014 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Témou workshopu boli nové trendy v poistnom obchode a zmena správania sa distribučných kanálov.

Utorok 11. november 2014 bol venovaný Vedeckému semináru Katedry poisťovníctva, ktorý organizovala katedra už po tretíkrát. Rastúci záujem o problematiku poisťovníctva dokazuje aj skutočnosť, že tento seminár sa z roka na rok teší väčšej obľube, o čom svedčí aj rastúci trend návštevnosti. Účastníci seminára sa mohli dozvedieť o viacerých zaujímavých témach, ktoré riešia v rámci svojich výskumných úloh členovia Katedry poisťovníctva.

Radi by sme sa s Vami podelili o skvelú správu. Diplomová práca Ing. Veroniky Kovačičovej na tému Analýza vplyvu environmentálnych rizík a možnosti ich poistenia (vedúci práce Ing. Peter Marko, PhD.) obhájená v akademickom roku 2013/14 v študijnom programe Poisťovníctvo sa umiestnila na druhom mieste v prestížnej súťaži SIBAF Award 2014 „Najlepšia diplomová práca v oblasti poisťovníctva“, ktorú každoročne organizuje Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve.

Dňa 23.6.2014 organizovala Katedra poisťovníctva Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás medzinárodnú vedeckú konferenciu "Vývojové trendy v poisťovníctve 2014". Táto sa konala korešpondenčnou formou a do zborníka bolo zaradených mnoho zaujímavých a podnetných príspevkov mapujúcich aktuálne trendy v sektore poisťovníctva.

V pondelok 11.11.2013 v miestnosti D111 sa uskutočnila jedinečná akcia s názvom Vedecký seminár Katedry poisťovníctva 2013. V rámci seminára ste sa mohli dozvedieť informácie o Katedre poisťovníctva i histórií výučby poisťovníctva na Slovensku. Navyše jednotliví členovia katedry prezentovali v rámci seminára pútavou a populárno náučnou formou viaceré zaujímavé výsledky ich vedecko-výskumnej činnosti. 

Dňa 10.12.2012 sa konal pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo workshop v priestoroch životnej poisťovne AEGON, a.s. v Slávičom údolí 106 v Bratislave. Workshop bol zameraný na reklamnú kampaň poisťovacej spoločnosti od jej vstupu na slovenský poistný trh v roku 2003 a najmä na dôvody a stratégie, ktoré sa poisťovacia spoločnosť rozhodla marketingovo využiť.

Dňa 13.11.2013 o 11.00 hod v miestnosti B108 sa pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnil workshop s názvom Digitálny svet a poisťovníctvo organizovaný Katedrou poisťovníctva a Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s. Workshop bol zameraný na priblíženie využitia moderných informačných a digitálnych technológií v oblasti poisťovníctva a vedený p. Viktorom Cingelom, viceprezidentom pre informačné technológie a členom predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?