Členovia Katedry sociálneho rozvoja a práce sa zapájajú do nadnárodného projektu Social Innovation Plus – Competence Centres.

Projekt je realizovaný spolu s partnermi z Rakúska (L&R Social Research, arbeit plus), Maďarska (IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd.) a Bulharska (Sofia Development Association), ktorého cieľom na národnej úrovni je vybudovanie národného kompetenčného centra pre podporu, rozvoj a implementáciu sociálnych inovácií. Každá členská krajina si prostredníctvom Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie vytvorí centrálny kontaktný bod pre zainteresované strany, odborníkov, akademickú obec a miestne organizácie. Jeho hlavnou úlohou bude výmena poznatkov, zmapovanie súčasnej situácie a vytvorenie strategických dokumentov na národnej úrovni. Hlavným cieľom projektu Európskej komisie je podporovať aktivity zamerané na sociálne inovácie aj spoluprácou v rámci krajín, nakoľko sociálne inovácie sa dostávajú stále viac do centra diskusie v kontexte riešenia aktuálnych sociálnych a spoločenských výziev. Európska komisia chce posilniť spoluprácu medzi zložkami Európskeho sociálneho fondu (ESF) a programu Employment and Social Innovation (EaSI) v budúcom programe ESF+, aby využila jeho plný potenciál pri podpore sociálnych inovácií, zvýšila nadnárodnú spoluprácu predovšetkým v makro-regionálnych stratégiách Európskej únie, v prípade Slovenska v rámci krajín Dunajskej stratégie. Cieľom projektu na medzinárodnej úrovni je prenos skúseností, príkladov dobrej praxe z projektov sociálnych inovácií a vytvorenia siete kompetenčných centier na európskej úrovni.

Bližšie informácie: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/narodne-kompetencne-centrum-socialne-inovacie/

Vyhlásenie 

volieb kandidáta na dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027.

Akademický senát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS NHF EUBA“) v súlade s § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 11 ods. 2 Štatútu Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a čl. 1 Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave uznesením č. 102/7 prijatým na zasadnutí AS NHF EUBA dňa 22. 04. 2022

vyhlasuje

voľby kandidáta na dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 na deň

30. november 2022 o 10.00 hod.

Vyhlásenie 

volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu  Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 06. 2022 do 31. 05. 2026.

Akademický senát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS NHF EUBA“) v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so Štatútom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Zásadami volieb NHF EU v Bratislave do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť v znení jeho Dodatku č. 1/2021 (ďalej len „Zásady volieb do AS NHF EUBA“) uznesením č. 102/6 prijatým na zasadnutí AS NHF EUBA dňa 22. 04. 2022

vyhlasuje

voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
na funkčné obdobie od 01. 06. 2022 do 31. 05. 2026 na deň

30. máj 2022 od 12.00 hod. do 14.30 hod.