Ako silno zasiahne súčasná kríza slovenskú ekonomiku? Čo to bude znamenať na trhu práce? Aké opatrenia môžu zmierniť pokles ekonomickej aktivity? Študujte ekonomickú žurnalistiku a my vás naučíme nielen rozumieť ekonomike, ale vedieť o tom aj pútavo písať! Presvedčte sa sami!

Voľba študijného programu a fakulty je veľmi dôležité rozhodnutie pre mnohých mladých ľudí a je potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť už teraz! V súčasnosti sa o perspektíve, či uplatnení odboru možno dozvedieť z viacerých rebríčkov. Tie môžu uľahčiť rozhodnutie o voľbe budúceho štúdia. Viac ako na atraktívny názov študijného programu je teda dobré sa zamerať na kritérium uplatnenia sa, perspektívu do budúcnosti, aká je šanca zamestnať sa v odbore a výšku mzdy absolventov. O kvalite študijných programov na Národohospodárskej fakulte svedčia podľa portálu Trendy práce aj TOP umiestnenia odborov podľa uplatnenia na trhu práce. Rovnako aj portál profesia.sk každoročne zverejňuje rebríček najžiadanejších absolventov a práve Ekonomická univerzita v Bratislave si drží prvenstvo už niekoľko rokov.

NISPAcee Projects

Všeobecným cieľom projektu PAQUALITY je zvyšovanie kvality výučby v odboroch verejná správa (za EUBA NHF odbor verejná správa a regionálny rozvoj). Jedným z výstupov, resp. nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je výmena medzinárodných skúseností za účelom prípravy odboru pre možnú medzinárodnú akreditáciu. Z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja na ňom participujú: Tomáš Jacko, Tomáš Černěnko, Elena Žárska. V rámci doterajšej činnosti sme vykonali nasledovné aktivity (v angličtine):


Stretnutia/semináre:
- 23 November 2018 transnational project meeting in Bratislava (Tomáš Jacko, Tomáš Černěnko)
- 25 May 2019 project meeting in Prague (Tomáš Jacko)
- 15 November 2019 Transnational project meeting in Ljubljana (Tomáš Jacko, Tomáš Černěnko)

 

Doterajšie výstupy (Outputs):


Output O1: Assessment of methodology and materials of public administration teaching and its relevance for practice
- Collection of data from university websites
- Processing the data, writing and reviewing the written document Public
- Administration Education in Slovakia: a country report prepared for the intellectual
output 01
- Collection of data from alumni, postgraduate students and employers
- Processing the data, writing and reviewing the written document Assessment of
- Methodology and Materials of PA Teaching and its Relevance for Practice                                                                                                                                                          - The analysis of practical relevance of programme competencies

Output O2: Open platform for quality sharing in public administration education
- Sharing information with other project partners

- Reading and reviewing Assessment of Methodology and Materials of PA Teaching and its Relevance for Practice of project partners

Output O3: Methodological framework for quality improvement of project partners
- Writing self-evaluation study for a quality enhancement of involved PA programs at the University of Economics
- Evaluation of 2 self-evaluation studies for a quality enhancement of involved PA programs – Varna Free University and University of Pavol Jozef Šafárik, Košice

Output O4: Qualitative and quantitative analyses of interactions of the created network
- Inviting selected programs included in the project database for an external evaluation of their quality. Programs were asked to complete an initial questionnaire developed
by project partners.

NISPAcee Projects

Rektori piatich univerzít (EU v Bratislave, STU v Bratislave, TU v Košiciach, ŽU v Žiline, TU vo Zvolene) založili spolu so Zväzom automobilového priemyslu SR nové združenie UNIVNET s cieľom realizovať výskumné – vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov.

Obsahom riešenia projektu zo strany univerzity budú najmä otázky dopadov automobilového priemyslu na recyklujúcu spoločnosť a súčasné a budúce ekonomické riziká ale aj šance súvisiace s orientáciou hospodárstva SR na automobilový priemysel. Koordinačným a hlavným riešiteľským pracoviskom v rámci univerzity je Katedra financií NHF. Zodpovedným riešiteľom je prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., za technickú a koordinačnú stránku riešenia zodpovedá Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a finančnými manažérmi a administrátori projektu sú Ing. Juraj Válek, PhD. a Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Na riešení projektu sa bude podieľať aj doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. z Katedry hospodárskej politiky. Riešenie projektu je plánované do konca roku 2023

Katedrami ekonomických a právnických fakúlt slovenských univerzít bolo nominovaných a  Slovenskou komorou daňových poradcov ocenených celkovo 13 záverečných prác zo siedmich fakúlt v rámci "TAX ADVISERS AWARD 2019". Ide o ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. a doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií (NHF EUBA) študentský tím v zložení Bc. Hercegh Ondrej, Bc. Lin Xinyi,, Bc. Macák Marek, Bc. Vateha Marko David a Ing. Zeman Mário aj tento rok meral svoje zručnosti na svetovom kole súťaže v obchodovaní RITC 2020, ktoré odborne zastrešuje Rotman School of Management (University of Toronto, Kanada). Súťaže sa zúčastnilo 48 univerzít z celého sveta okrem Afriky.