Načítavam stránku...

Na zasadaní Rady Academia Europaea, európskej akadémie vied, bol 26. júna 2016 vedúci KSRaP NHF EUBA Martin Kahanec zvolený za riadneho člena Academia Europaea v sekcii ekonomických, biznis a manažérskych vied. Tejto pocty sa mu dostalo ako celkovo piatemu Slovákovi a prvému v spoločenských a príbuzných vedách.

V letnom semestri akademického roka 2015/2016 prebehol pilotný Projekt BANKADEMY, ktorý bol organizovaný v rámci spolupráce medzi Národohospodárskou fakultou, Obchodnou fakultou a Tatra bankou, a. s. Dôležitú súčasť tímov vytvorených zo študentov, ktorí v rámci Projektu mali možnosť pracovať na prípadových štúdiách z oblasti projektového financovania, tvorili študenti odboru Bankovníctvo zabezpečovanom KBMF. Po záverečnej prezentácii finálnych projektov boli všetci absolventi následne pozvaní na pracovný pohovor do Tatra banky, a. s.

V utorok 15.3.2016 sme sa na NHF stretli so záujemcami o štúdium na 2. stupni.

Záujemcom o inžinierske štúdium na našej fakulte ako na najlepšie hodnotenej ekonomickej fakulte v Bratislave (podľa hodnotenia ARRA 2015) boli k dispozícii prezentačné stánky desiatich akreditovaných študijných programov NHF, ktoré ponúkame.

V dňoch 11. a 12. marca 2016 sa na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave uskutočnil medzinárodný vedecký workshop na tému "European Integration in the Aftermath of Debt Crisis”.

Medzinárodný workshop zorganizovala Katedra ekonomickej teórie v spolupráci s medzinárodnou výskumnou sieťou INFER (International Network for Economic Research) a jeho cieľom bolo vytvoriť priestor na diskusiu o otázkach ďalšej integrácie v Európe, prehĺbiť spoluprácu slovenských a zahraničných výskumníkov a umožniť im prezentovať výsledky svojho výskumu. Samotné rokovanie prebiehalo v dvoch plenárnych zasadnutiach a v siedmich sekciách.

Slovenský priemysel vstupuje do fázy, keď sa bude rozhodovať o jeho budúcej podobe a o tom, ako sa uplatní v konkurencii. Východiskom pre navrhované zmeny je štúdia Spracovateľský priemysel SR: Stav a perspektívy rozvoja, ktorú na objednávku Zväzu automobilového priemyslu SR a Zväzu strojárskeho priemyslu SR vypracovala Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity.

V piatok 5.2.2016 sa na Národohodohospodárskej fakulte EU v Bratislave konal Deň otvorených dverí – Informačný deň.

Program informačného dňa fakulty zahájil svojím príhovorom dekan NHF Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik a po ňom sa našim potenciálnym študentom prihovorili na tému „Prečo študovať ekonómiu?" naša absolventka pani Ing. Elena Kohútiková, PhD.  - zástupkyňa generálneho riaditeľa VUB, a.s. a pán Mgr. Martin Šuster, PhD. – riaditeľ odboru výskumu Národnej banky Slovenska.

V tohtoročnom prieskume nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) hodnotiacej kvantitatívnu a kvalitatívnu úroveň vzdelávania slovenských vysokých škôl, bola Národohospodárska fakulta EU v Bratislave hodnotená ako druhá najlepšia fakulta ekonomického zamerania v SR a najlepšia fakulta ekonomického zamerania v Bratislave. NHF EU v Bratislave bodovala najmä v oblasti vzdelávania a grantovej úspešnosti.

Národohospodárska fakulta prezentovala dňa 25.9.2015 svoj výskum na Noci výskumníkov 2015 v stánku Mestá a regióny na Slovensku, ktorý odborne zastrešila Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja.

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave získala v roku 2015 Grant Nadácie VÚB na realizáciu projektu „Podpora internacionalizácie vedecko-výskumnej činnosti v ekonomických vedách“. Projekt má podporiť vedecko-výskumnú činnosť na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave prostredníctvom realizácie vedecko-výskumných aktivít jednotlivých členov fakulty v spolupráci so zahraničnými výskumníkmi.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?