V rámci grantovej schémy MIT – Slovakia Seed Fund (MISTI Global funds pre Slovensko), ktorú v roku 2019 vytvorilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s Massachusetts Institute of Technology (ďalej len MIT), sa výskumníkom a doktorandom z Katedry hospodárskej politiky z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako jedným z prvých výskumných tímov v Slovenskej republike, podarilo úspešne získať financovanie projektu s názvom: „Implikácie automatizácie na trh práce v Spojených štátoch a Európskej únií“ v období od 1. mája 2022 do 31. januára 2024.

Bilaterálny projekt je na strane MIT zastrešený tímom výskumníkov a študentov pod vedením prof. Darona Acemoglu a na strane EUBA doc. Martinom Lábajom. Cieľom projektu je nadviazanie spolupráce medzi Katedrou ekonómie MIT a Katedrou hospodárskej politiky NHF EUBA, ktorá bude vo výskumnej oblasti časovo a obsahovo presahovať vypracovanie projektu a povedie k začiatku a postupnému prehlbovaniu vzájomnej spolupráce. „Daron Acemoglu patrí podľa databázy RePec medzi TOP 3 najrenomovanejších ekonomických akademikov na svete. Podieľať sa na riešení projektu priamo s ním a jeho tímom ľudí je pre nás neuveriteľný úspech, obrovská výzva, aj záväzok posunúť úroveň výskumu na katedre na novú úroveň,“ povedal v rozhovore Martin Lábaj, zodpovedný riešiteľ za slovenskú stranu. V rámci grantového cyklu 2021 – 2022 ide o jediný podporený projekt z oblasti spoločenských vied na Slovensku.

Budúcnosť práce je zdrojom mnohých polemík. Niektorí sa obávajú, že nové technológie, pokrok v automatizácii a využívanie umelej inteligencie povedú k masovej nezamestnanosti a zániku pracovných miest. Iní poukazujú na rozsiahle prínosy technologického pokroku od čias priemyselnej revolúcie až do súčasnosti. Tvrdia, že súčasná automatizácia a ďalšie nové technológie v konečnom dôsledku povedú k nárastu zamestnanosti a miezd.

Obsahovo bude projekt viesť k hlbšiemu preskúmaniu implikácií automatizácie na dopyt po práci, jej produktivitu, nahrádzanie a tvorbu nových pracovných miest vychádzajúcich z automatizácie a robotizácie, ako jedných z hlavných trendov vo výrobe v Spojených štátoch a Európe, ako naznačuje doteraz publikovaný výskum uvedených spolupracovníkov na Projekte. Naplnenie cieľa Projektu v sebe obsahuje dve bilaterálne výmeny výskumníkov a doktorandov z EUBA a MIT plánované na rok 2022 a 2023.

MISTI Global funds

https://misti.mit.edu/faculty-funds

  • umožňujú participujúcim tímom spolupracovať s vedcami z rovnakých vedných disciplín, či už priamo na MIT alebo inde v zahraničí, a to prostredníctvom vytvorenia a spustenia spoločných výskumných projektov. MISTI GSF sa skladá z tzv. všeobecného fondu a ďalších fondov špecifických pre jednotlivé krajiny, regióny alebo univerzity.

MIT Slovakia Seed fund

https://misti.mit.edu/faculty-funds/available-funds/gsf-slovakia

  • podporuje spoluprácu a mobilitu medzi MIT a univerzitami a výskumnými inštitúciami na Slovensku. Je otvorený všetkým vedeckým disciplínam. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie financovania spoločných základných výskumných projektov medzi fakultami MIT a študentmi a univerzitami na Slovensku, či už v oblasti prírodných alebo spoločenských vied. Je skvelou príležitosťou  pre mladých vedcov, keďže umožňuje priame stretnutia so zahraničnými vedcami workshopy, diskusia a brainstorming. Vytvára prostredie pre spoločné publikácie a často upevňuje spoluprácu aj po skončení projektu.