Napriek súčasnej situácii, aj v tomto roku sa 12. júna 2020 podarilo zorganizovať fakultné kolo ŠVOČ na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prostredníctvom MS Teams štyria študenti 1. stupňa a šiesti študenti 2. stupňa odprezentovali svoje práce.

Dekanka Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a štatutárny zástupca dekanky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave oznamujú, že na základe výberového konania na obsadenie funkcií vedúcich katedier NHF EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo dňa 1. 6. 2020, boli s účinnosťou od 3. 6. 2020 vymenovaní vedúci katedier nasledovne:

  • prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. do funkcie vedúcej Katedry ekonomickej teórie NHF EU v Bratislave,
  • doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. do funkcie vedúcej Katedry bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU v Bratislave,
  • doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. do funkcie vedúceho Katedry hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a
  • Ing. Jaromír Novák, PhD. do funkcie vedúceho Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave.
  • prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. do funkcie vedúceho Katedry financií NHF EU v Bratislave,
  • prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. do funkcie vedúcej Katedry poisťovníctva NHF EU v Bratislave.

Vymenovaným vedúcim katedier NHF EU v Bratislave želáme v ich náročnej a zodpovednej práci dobré zdravie a veľa tvorivých síl a pracovných úspechov.