Načítavam stránku...

Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave týmto v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity  v Bratislave schválenými na zasadnutí AS EU v Bratislave dňa 28. 3. 2019 vyhlasuje voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

Dňa 28. 3. 2019 Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave (AS EUBA) na svojom zasadnutí schválil nové Zásady volieb do AS EUBA (ďalej (Zásady“). Vzhľadom na to, že voľby do AS EUBA sa môžu realizovať len na základe platných „Zásad“, AS NHF musel operatívne zvolať zasadnutie AS NHF a doterajší proces prípravy volieb zrušiť a prijať nové uznesenia. AS EUBA má totiž právo zmeniť spomínané „Zásady“ v rámci svojho funkčného obdobia.

Milí študenti NHF, ak chcete študovať v zahraničí, a nestihli ste si podať prihlášku v prvom kole, tak ešte stále máte možnosť vybrať si z viac ako 200 univerzít! Otvárame totiž dodatočnú výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2019/2020. Termín na podanie prihlášky je do 10. apríl 2019. Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov.

Podávanie prihlášok na vysoké školy práve vrcholí, pričom jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere fakulty je rozhodne aj uplatnenie absolventa na trhu práce. To, že absolventi Národohospodárskej fakulty sú na trhu žiadaní potvrdzuje aj aktuálny rebríček, ktorý zverejnila spoločnosť profesia.sk. 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu NHF EU v Bratislave týmto v súlade s čl. 1 bod 9 Zásad volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS NHF EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

Doplňujúce voľby jedného kandidáta za pracovisko Katedry aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky sa uskutočnia

dňa 9. 4. 2019 v čase 8:00 – 9:00, miestnosť 2B50.

Po dvoch ročníkoch európskeho kola súťaže Rotman Trading Competition (RETC 2016, 2018) v Ríme a dvoch ročníkoch svetového kola v Toronte (RITC 2017, 2018), kedy sme úspešne reprezentovali II. stupeň štúdia študijného programu bankovníctvo (Národohospodárska fakulta EU v Bratislave) pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD., sme sa opäť otvorili svetovej konkurencii.

Pozývame záujemcov o štúdium na II. stupni štúdia na EU v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v utorok 26. marca 2019 od 11:00 do 14:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov).

Partneri fakulty