Načítavam stránku...

Národohospodárska fakulta si ako jeden z lídrov v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku plne uvedomuje spoločenskú zodpovednosť v oblasti ochrany životného prostredia. O to významnejšie, že fakulta sa podieľa na vzdelávaní mladých ľudí, ktorí takto preberajú svoju zodpovednosť za našu budúcnosť. Študenti a zamestnanci NHF považujú klimatické zmeny a potrebu ochrany našej planéty za zásadnú vec, a tak sa počnúc týmto akademickým rokom budeme snažiť aplikovať zelené riešenia napriek rôznymi činnosťami na fakulte.

Fakulta sa pripojila k signatárom Klimatického štrajku v rámci ktorého sme tiež absolvovali aj turistiku zamestnancov a študentov NHF v prostredí Malých Karpát.

Ako ďalší míľnik sme si stanovili plošný zákaz odovzdávania seminárnych prác na fakulte v papierovej podobe, ktorý bol odsúhlasený aj na ostatnom zasadnutí kolégia dekanky v októbri 2019. Študenti tak seminárne práce budú odovzdávať už len v elektronickej podobe. Chceme tak šetriť nielen prírodu, ale aj finančné prostriedky študentov, ktoré môžu byť použité efektívnejšie.  

Týmto však naše iniciatívy za lepšie životné prostredie nekončia. Sledujte naše kroky aj naďalej.

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu dňa 26.9.2019 udelil Prémiu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2018/2019 Ing. Dávidovi Hojdanovi, absolventovi študijného programu Hospodárska politika na NHF EU v Bratislave a víťazovi ŠVOČ na EU v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 s prácou na tému „Je káva nad zlato? Odhad cenovej elasticity“.

Dávid pokračuje vo vedeckej práci aj pri štúdiu na 3. stupni na NHF - externej vzdelávacej inštitúcii - Ekonomickom ústave SAV pod vedením Prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. s témou dizertačnej práce Rast hnaný dlhom alebo dlh hnaný rastom?“.

Ocenenému srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy vo vedeckom bádaní!

Naši študenti majú unikátnu možnosť naučiť sa základy programovania v Pythone, pochopiť oblasť Data Science a spoznať nových ľudí.

Študentský klub je formát pomerne bežný v zahraničí, ktorý funguje na princípe „samo-učiacej“ sa skupiny študentov, ktorí sa učia sami alebo si medzi seba pozývajú lektorov z praxe. Od zimného semestra 2019/2020 sa otvára nultý, pilotný ročník pozostávajúci z 10 prednášok trvajúcich 1,5 hodiny. Kurz má slúžiť ako úvod do programovacieho jazyka Python a do problematiky Data Science.

Členovia KBMF boli za svoju výskumnú a publikačnú činnosť ocenení Cenou EUBA za publikačnú činnosť 2018 udeľovanú každoročne nezávislou komisiou významných odborníkov pod záštitou rektora EUBA.  Slávnostné ocenenie víťazov sa uskutočnilo dňa 16.9.2019 počas slávnostného otvorenia akademického roku 2019/2020 a cenu odovzdával rektor EU v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

O tom, že naši študenti sa uplatnia doma ako aj v zahraničí sa môžeme presvedčiť aj v ďalšom inšpiratívnom príbehu našej šikovnej a všestrannej študentky Bc. Petry Špakovej. Petra úspešne absolvovala trojročné štúdium financií, bankovníctva a investovania na Národohospodárskej fakulte a začiatkom júla sme jej slávnostne odovzdali bakalársky diplom. Okrem toho, že si plnila všetky povinnosti na našej fakulte, úspešne absolvovala aj štúdium zamerané na módny priemysel na Mod'Spe Paris Central Europe. Rozhovor s Petrou o tejto skúsenosti si môžete prečítať na MOD'SPE Paris Central Europe.

PS2

Zdroj: MOD'SPE Paris Central Europe.

 

Uznávaný európsky odborník na fiškálnu a monetárnu politiku Alexandru Minea, akademik pôsobiaci aktuálne v rámci programu Nadácie VÚB Hosťujúci zahraničný profesor na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA), považuje za najväčší problém súčasnej globálnej ekonomiky najmä nezodpovedané otázky v oblasti vysporiadania sa so zadlženosťou obyvateľov a krajín. „Dnes je potrebné urobiť krok späť, získať odstup a uvedomiť si, čo sme skutočne ako Európania z vývoja ekonomiky v ostatných rokoch získali”.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?