Predstavujeme finálnu verziu dizajnu experimentu realizovaného v meste Hlohovec. Dizajn bol vypracovaný v spolupráci s mestom Hlohovec a s podporou projektu APVV 18-0435 – Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík.

Experimentom v oblasti riešenia problému exkrementov psov v parkoch sme preukázali, že aj v slovenských podmienkach je možné realizovať nízkonákladové behaviorálne intervencie s výsledkami porovnateľnými so zahraničím.

Ďakujeme veľmi pekne mestu Hlohovec za vynikajúcu komunikáciu a ústretovosť počas celého priebehu experimentu a veríme, že budeme v spoločných úspešných aktivitách pokračovať.

apvv_experiment_-_dizajn_vrátane_výsledkov_-_exkrementy_hc_final_na_zverejnenie.pdf

Členovi Katedry bankovníctva a medzinárodných financií Ing. Andrejovi Cupákovi, PhD. bola za publikáciu - TÓTH, Peter - CUPÁK, Andrej - RIZOV, Marian: Measuring the Efficiency of VAT Reforms: a Demand System Simulation Approach na základe výsledkov hodnotenia hodnotiacej komisie rektorom EU v Bratislave udelená Cena EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2020 a to v kategórii Články v domácich a zahraničných časopisoch.

phoca thumb l kolegiumr doc svoc publikacie 22092021 2836

Srdečne gratulujeme!

 

Prihláste sa do vzdelávacieho programu SEED-Hub (SK/AT) pre sociálnych podnikateľov a sociálnych inovátorov.


Prihlášku je možné zaslať do 23. septembra 2021!

​Cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť sociálnych podnikateľov na aktuálne výzvy a novú cezhraničnú spoluprácu.

Projekt Social Entrepreneurship Education and Development Hub (SEED-Hub) podporuje sociálnych podnikateľov, start-upy, ašpirujúcich sociálnych podnikateľov a pracovníkov verejných inštitúcií v Trnavskom kraji, Bratislavskom kraji, Severnom a Strednom Burgenlande, meste Viedeň a v Dolnom Rakúsku prostredníctvom cieleného vzdelávacieho programu a pri budovaní cezhraničnej siete.

​Vzdelávací program SEED-Hub(SK/AT) pre sociálnych podnikateľov a sociálnych inovátorov ponúka v 5 moduloch na mieru šité vzdelávanie pre 30 účastníkov z uvedených pohraničných regiónov.

Medzi oblasti, v ktorých sa účastníci realizujú alebo plánujú realizovať, zahŕňajú napríklad sociálnu starostlivosť, vzdelávanie, pracovnú integráciu, ochranu životného prostredia, sociálnu pomoc, fair trade, sociálne bývanie, kultúra a umenie, turizmus, IT, telekomunikácie, komunitný rozvoj, ľudské práva a ďalšie. 

Ťažiskom vzdelávacích modulov budú nasledovné témy

Modul 1:

Úvod do teórie a praxe sociálneho podnikania

(pod vedením EUBA - Ekonomická univerzita v Bratislave)

Modul 2:

Systémová udržateľnosť

(pod vedením FHB - Fachhochschule Burgenland)

Modul 3:

Akvizícia, založenie a dizajn sociálneho podniku

(pod vedením FHB - Fachhochschule Burgenland)

Modul 4:

Obchodné modely, podnikateľské plány a možnosti financovania sociálneho podniku

(pod vedením EUBA - Ekonomická univerzita v Bratislave)

Modul 5:

Realizácia a projektový manažment sociálneho podniku

(pod vedením ZSI - Zentrum für Soziale Innovation)

Jazyky vzdelávacieho programu:

nemecký, slovenský
 

Trvanie vzdelávacieho programu:

október 2021 – máj 2022

Moduly sú plánované ako podujatia v prezenčnej forme v Bratislave, Eisenstadte a Viedni pri dodržaní všetkých nevyhnutných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 a pri zmene situácie sa budú konať online.

Ďalšie informácie ohľadne formátu a miesta konania v Bratislave budú zverejnené v septembri 2021.

Podmienky účasti a prihláška

Účastníci musia spĺňať nasledovné podmienky:

​Bydlisko alebo miesto podnikania záujemcov je v jednom z programových regiónov: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Severný a Stredný Burgenland, mesto Viedeň, Dolné Rakúsko.

  • Vzdelávací program je určený pre účastníkov z okruhu regionálnych sociálnych podnikateľov, poskytovateľov sociálnych služieb, ašpirujúcich sociálnych podnikateľov a pracovníkov verejných inštitúcií z programového územia.
  • Záujemcovia majú ukončené SŠ vzdelanie s maturitou (alebo ekvivalentnú kvalifikáciu uznanú v SR resp. AT.
  • Záujemcovia preukážu vysoký stupeň motivácie pre realizáciu projektov v oblasti sociálneho podnikania predložením motivačného listu, ktorý bude obsahovať návrh vlastného projektu v oblasti sociálneho podnikania. Motivačný list má obsahovať určenie oblasti sociálneho dopadu, SK-AT cezhraničný potenciál, ekonomickú udržateľnosť projektu sociálneho podnikania.

Lehota na podanie prihlášky: 23. september 2021

Vašu príhlášku so stručným životopisom a motivačným listom posielajte, prosím, e-mailom p. Katarína Brocková (EUBA, Bratislava), koordinátorka projektu: 

Predlohu pre Váš motivačný list nájdete tu.

Oznámenie o výsledkoch výberového konania do vzdelávacieho programu Vám bude zaslané po 27. septembri 2021.