V zmysle Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave schváleného na zasadnutí AS NHF 6. 9. 2018 a v súlade s harmonogramom volieb stanoveným volebnou komisiou sa 30.11.2018 uskutočnilo osobitné zasadnutie Akademického senátu NHF EU v Bratislave, na ktorom prebehla tajným hlasovaním voľba kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave na funkčné obdobie 1.2.2019 – 31.1.2023. Hlasovania sa zúčastnilo všetkých 21 členov AS NHF EUBA.

Pred začiatkom zasadnutia AS NHF EUBA sa Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Luptáčik Mikuláš vzdal kandidatúry na dekana NHF.

AS NHF EUBA hlasoval nasledovne:

1. kolo:

Z 21 rozdaných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných platných 20 a 1 neplatný.

Ing. Mgr. Černěnko Tomáš, PhD. -               1 hlas  

prof. Ing. Pastoráková Erika, PhD. -          19 hlasov       

Za kandidáta na dekana NHF EUBA na funkčné obdobie od 1.2.2019 – 31.1.2023 bola zvolená nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov AS NHF EUBA (19) :

 prof. Ing. Pastoráková Erika, PhD.

504 59dd7a733ada0

V súlade s č. 5 odsek 13 predseda AS NHF EU v Bratislave oznámi najneskôr do 7 kalendárnych dní výsledky volieb rektorovi EU v Bratislave. V zmysle zákona č. 131/2002 Zb. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov podľa paragrafu 28 ods. 2 dekana vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu fakulty rektor.

 

doc. Ing. J. Kotlebová, PhD.

predsedníčka AS NHF EUBA