Načítavam stránku...

V akademickom roku 2018/2019 získalo 128 študentov motivačné štipendium. Celková výška vyplatených finančných prostriedkov na motivačné štipendiá študentov NHF dosiahla sumu 66.000,- Eur. Z týchto prostriedkov boli odmenení 25 študenti v mesiacoch máj až júl 2018 za reprezentáciou NHF v športových aktivitách, za účasť na medzinárodných súťažiach a za vedecko-výskumné projekty. V mesiaci november boli ocenení 11 študenti za aktivity študentského parlamentu a za aktivity súboru EKONÓM. Za výborné študijné výsledky dosiahnuté v akademickom v roku 2017/2018 získali štipendiá 92 študenti. Hodnota týchto vyplatených štipendií dosiahla výšku 55.730,- Eur.

Pri oceňovaní študentov NHF EU v Bratislave za dosiahnuté študijné výsledky, aktivity Študentského parlamentu NHF, výskumné projekty a výskumnú činnosť, umeleckú činnosť a športové aktivity študentov spojených s reprezentáciou fakulty sa postupujeme v súlade so Štipendijným poriadkom EU v Bratislave v znení neskorších dodatkov, ako aj Pravidiel pre priznanie motivačného štipendia študentov EU.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?