Načítavam stránku...

 

Akademický senát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

P o z v á n k a

  

Vážené členky, vážení členovia Akademickej obce NHF,

pozývam Vás na zasadnutie Akademickej obce NHF EU v Bratislave, ktoré sa uskutoční 2. júla 2018 o 11.00 hod. v miestnosti D117.

 Program:

  1. Otvorenie
  2. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2017
  3. Výročná správa o činnosti na NHF EU v Bratislave za rok 2017
  4. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2018
  5. Správa o činnosti AS NHF EUBA za obdobie september 2017 – máj 2018
  6. Diskusia
  7. Rôzne

S pozdravom

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

predsedníčka AS NHF EU v Bratislave                                           

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?