Na základe spočítaných hlasov konštatovala volebná komisia, že vo voľbách do zamestnaneckej časti AS NHF EU v Bratislave boli za jednotlivé pracoviská zvolení:

 

Názov pracoviska NHF EU v Bratislave
Zvolený člen AS NHF EU v Bratislave
Dekanát
Ing. Monika Paráková
Katedra ekonomickej teórie
Ing. Marek Kálovec, PhD.
 
Prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.
Katedra hospodárskej politiky
Ing. Eduard Nežinský, PhD.
 
určí žreb
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.
Katedra sociálneho rozvoja a práce
Ing. Eva Pongrácz, PhD.
Katedra financií
Ing. Matej Boór, PhD.
 
Ing. Juraj Válek, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Ing. Boris Šturc, CSc.
 
určí žreb
Katedra poisťovníctva
Ing. Tomáš Ondruška, PhD.
Katedra pedagogiky
Ing. Jaromír Novák, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
Ing. Martin Novák
 
Žrebovanie zástupcov za KHP a KBaMF sa uskutoční dňa 16. 5. 2018 o 1230 v miestnosti 1C02. Žrebovanie je verejné.