Návrhy na kandidátov do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné odovzdať 24.4. 2018 v čase od 12:30 hod do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.

Návrh kandidáta je viazaný na pracovisko navrhovateľa – navrhnutý môže byť iba kandidát z rovnakého pracoviska ako navrhovateľ.

 

Zaradenie navrhovateľov na konkrétne pracovisko bude skontrolované podľa zoznamu oprávnených voličov (za tento zodpovedá Dekanát NHF). Po stotožnení s pracoviskom obdrží navrhovateľ od členov komisie obálku s označením príslušného pracoviska a tlačivo na návrh kandidáta do AS NHF EU za zamestnaneckú časť.

Návrh kandidáta je možné vyplniť priamo v miestnosti 2B50 alebo priniesť na už vyplnenom tlačive „NÁVRH KANDIDÁTA DO AS NHF EU ZA ZAMESTNANECKÚ ČASŤ“.

Navrhovateľ vyplnené tlačivo vloží do obálky s označením pracoviska, ktorú obdržal od členov volebnej komisie a následne ju vhodí do pripravenej schránky.

            Navrhnutí kandidáti budú oslovení nasledovným spôsobom:

  1. prostredníctvom e-mailu na pracovnú e-mailovú adresu v tvare 
  2. prostredníctvom listu zaslaného internou poštou na príslušné pracovisko, za ktoré bol ako kandidát navrhnutý
  3. prostredníctvom Zoznamu navrhnutých kandidátov na webovej stránke NHF a výveske NHF zverejneného najneskôr 25.4.2018.

Potvrdenie prijatia kandidatúry

Vzhľadom na dopyt zo strany Zamestnaneckej časti členov akademickej obce NHF EU rozhodla Volebná komisia na stretnutí dňa 18.4.2018 o pridaní ďalšieho termínu, kedy je možné potvrdiť prijatie kandidatúry.

Potvrdenie prijatia kandidatúry navrhnutými kandidátmi do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné vykonať

27.4. 2018 v čase  od 12:30 hod do 13:30 hod. v miestnosti 3B57 a

 2.5. 2018 v čase od 12:30 hod. do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.

 

V Bratislave dňa 23.4. 2018

Mgr. Ing. Tomáš Černěnko, PhD.
      predseda volebnej komisie