Načítavam stránku...

Národohospodárska fakulta a Ekonomická univerzita v Bratislave privítali 9. februára v priestoroch univerzity záujemcov o štúdium, prevažne maturantov. Počas informačného dňa boli uchádzačom o štúdium na NHF EU v Bratislave predstavené všetky možnosti štúdia na prvom stupni, ako aj novinky v štúdiu pre budúci akademický rok.

Národohospodárska fakulta si pre záujemcov pripravila vlastný program, ktorý zahŕňal prednášky a priame diskusie s predstaviteľmi fakúlt a zástupcami študentov, v ktorých sa mohli bližšie oboznámiť s ponúkanými študijnými programami a životom na fakulte. Novinkou tohtoročného informačného dňa boli odborné prednášky na rôzne témy, ktoré vzbudili veľký záujem uchádzačov vidieť a počuť, ako to prebieha na prednáškach na vysokej škole. Počas informačného dňa boli odprezentované aj študijné programy v cudzích jazykoch, ktoré sú vyučované na univerzite v spolupráci s partnerskými univerzitami z celého sveta a taktiež program ERASMUS+, ktorý má každoročne medzi návštevníkmi informačného dňa obrovský ohlas. Na informačnom dni boli prostredníctvom Bratislavskej Business School prezentované aj prípravné kurzy na prijímacie skúšky z predmetu anglický jazyk.

NHF ponúka sedem študijných programov na 1. stupni štúdia, z toho je študijný program Ekonómia a právo organizovaný v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Tento rok sa prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia uskutočnia 11. až 15. júna 2018 bez možnosti náhradného termínu. Prihlášky je potrebné poslať do 31. marca 2018. Poplatok pri podaní prihlášky iba v tlačenej verzii je 40,- €, pri prihláške v elektronickej aj tlačenej forme je 32,- €.

Prax dokazuje, že absolventi Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa dobre uplatňujú na trhu práce v SR, aj v zahraničí. Dokumentujú to aj rôzne prieskumy a štatistické zisťovania. O absolventov EU, resp. ich životopisy, sa podľa portálu Profesia.sk zamestnávatelia zaujímajú najviac zo všetkých verejných vysokých škôl v SR. Absolventi univerzity pôsobia najmä v bankovej sfére, inštitúciách finančného trhu, medzinárodných finančných a poradenských inštitúciách, investičných spoločnostiach a fondoch, centrálnych orgánoch štátnej správy, obchode, marketingu, či v subjektoch cestovného ruchu, ďalej ako ekonómovia – informatici vo výrobných a obchodných firmách, či finančných inštitúciách, v oblasti finančného riadenia, či ekonomického znalectva.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?