Zápisnica zo dňa 29.11.2017

Členovia volebnej komisie, prítomní pri otváraní obálok:

Meno a priezvisko člena VK:

  • Bc. Dominika Kostolníková
  • Katarína Baranovičová
  • Bc. Dávid Veselovský
  • Ing. Lucia Lacko-Bartošová, PhD.
  • Ing. Martin Novák

Návrhy kandidátov:

Meno a priezvisko kandidátov

  • Juraj Juhás

 

Záver: 

Počet mien kandidátov: 1, z toho sú všetci členmi študentskej časti akademickej obce, ktorí môžu byť volení do AS NHF EU.