Načítavam stránku...

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu NHF v Bratislave týmto v súlade s Článkom 1a Článkom 4 Volebného poriadku NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb:

V súlade s Článkom 4, bodom 7 a bodom 11 budú za členov študentskej časti AS NHF zvolení:

- 1 kandidát, ktorý získa spomedzi kandidátov, ktorísú v akademickom roku 2017/2018 študentmi 1. stupňa štúdia, najväčší počet hlasov

Za kandidáta na člena AS NHF v Bratislave môže byť v súlade s Článkom 2 bod 2 a s článkom 4, bod 2 navrhnutý člen študentskej časti akademickej obce NHF EU v Bratislave iným členom študentskej časti Akademickej obce NHF EU v Bratislave dňa 29.11.2017 v čase 12:30 – 13:30 hod. písomne, Volebnej komisii v kancelárii ŠP NHF (2B57).Návrh kandidáta na člena AS NHF za študentskú časť sa podáva v zalepenej obálke. Súčasťou návrhu sú meno kandidáta, kontaktné údaje a vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou, potvrdený podpisom kandidáta.Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov najmenej 10 kalendárnych dní pred dňom konania volieb (4.12.2017).

Termín volieb stanovuje Volebná komisia na 13.12.2017  v čase 12:30 – 13:30 hod. v kancelárií ŠP NHF 2B57. Voľby členov za študentskú časť AS NHF EU v Bratislave sú priame, s tajným hlasovaním. Hlasovacie právo majú všetci členovia študentskej časti Akademickej obce NHF, ktorí sú študentmi zapísanými na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.

Bratislava 24.11.2017

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?