Načítavam stránku...

Deväť študentov ekonomických a právnických fakúlt slovenských univerzít získalo ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2017, ktoré udeľuje Slovenská komora daňových poradcov v tomto roku prvý raz. Jednotlivé práce sú prínosom pre daňovú teóriu a prax. Do akcie sa zapojilo 5 rôznych fakúlt. Jednotlivé katedry, na ktorých práce vznikli, vyselektovali a nominovali najlepšie práce z uplynulého školského roka.  Členovia Slovenskej komory daňových poradcov, ktorí práce posudzovali len z pohľadu prípadného rozporu s etikou daňového poradcu, boli schválení na zasadnutiach príslušných metodicko-legislatívnych komisií. 

 

Medzi ocenenými bolo šesť absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Všetkým oceneným študentom srdečne gratulujeme a veríme, že v kvalitnej odbornej práci budú pokračovať aj naďalej. 


Zoznam ocenených prác:

Autor   Názov práce   Vedúci záverečnej práce
         
Ing. Milan Gedeon   Právne, účtovné a daňové aspekty zákazkovj výroby u zhotoviteľa   Ing. Martina Mateášová, PhD. (FHI EUBA)
Ing. Katarína Kubánová   Rating daňových subjektov   Prof. Ing. Anna Schultzová, PhD. (NHF EUBA)
Ing. Jaroslava Šepeľová   Vplyv dane z príjmov právnickej osoby na podnikateľské prostredie   Ing. Juraj Válek, PhD. (NHF EUBA)
Ing. Gabriela Žecová   Komparácia daňového zaťaženia právnických osôb v SR s vybranými krajinami EÚ   Ing. Jana Simonidesová, PhD. (PHF EUBA)
Ing. Nicoleta Hricovová   Aktuálne problémy zdaňovania elektronického obchodu    Ing. Jana Simonidesová, PhD. (PHF EUBA)
Bc. Et Bc. Maroš Katkovčin   Zdaňovanie finančných transakcií a osobitné odvody vybraných finančných inštitúcií a ich právne východiská   JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. (PrF UK)
Mgr. Andrea Koroncziová, PhD.   Právne aspekty zamedzenia dvojitého zdanenia a dvojitého nezdanenia v EÚ   Doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. (PrF UK)
Ing. Andrea Ferencová   Transférové oceňovanie v činnosti podnikateľských subjektov   Doc. Ing. Anna Banóciová, PhD. (EF TUKE)
Ing. Norbert Seneši, PhD.   Obchodné transakcie medzi závislými osobami a ich zobrazenie v účtovníctve účtovných jednotiek    Doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. (FHI EUBA)

 

Tax_Advisor_Award_2017.jpg

 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?