Tax Advisors Award 2022 je prehliadkou záverečných prác, ktorej cieľom je predstaviť odbornej verejnosti zaujímavé záverečné práce študentov vysokých škôl s fakultami ekonomického alebo právnického zamerania a tým spropagovať medzi daňovými poradcami, členmi SKDP, ich výsledky tak, aby študenti získali pri praktickej prezentácii na podujatiach organizovaných SKDP okrem teoretických vedomostí aj spätnú väzbu od odborníkov z daňovej praxe. Podujatie je organizované v spolupráci s katedrami slovenských vysokých škôl, na pôde ktorých ocenené práce vznikli.

Medzi ocenenými na súťaži organizovanej Slovenskou komorou daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania bola aj naša absolventka Ing. Monika Varcholová s diplomovou prácou Dane ako spôsob boja s negatívnymi externalitami, ktorú vypracovala pod vedením doc. Ing. Juraja Váleka, PhD. z Katedry financií.

Ocenenej študentke gratulujeme a želáme veľa úspechov v praxi.