Vážení kolegovia, milí študenti

v súlade s článkom 4 bodom 2 Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave,  pozývam Vás na predvolebné zhromaždenie kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave na funkčné obdobie 01.02.2023 ‑ 31.01.2027, ktoré sa uskutoční

23. 11. 2022 o 13.00 hod. v Spoločenskej miestnosti V1.

S pozdravom

                                                                                   doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

                                                                        predsedníčka AS NHF EU v Bratislave