Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave podľa článku 3 odsek 1 Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave zo dňa 6.9.2018 týmto vyzýva členov akademickej obce NHF EU v Bratislave na predkladanie návrhov na kandidátov na dekana NHF EU v Bratislave.

Návrh na kandidáta na dekana môže písomne podať na volebnou komisiou predpísanom formulári v stanovenom termíne každý člen akademickej obce NHF EU v Bratislave. Jednotlivé návrhy v uzatvorených obálkach sa podávajú volebnej komisii, schválenej AS NHF EU v Bratislave, v miestnosti 1C02 v časoch uvedených v harmonograme volieb kandidáta na dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V Bratislave 6.10.2022

Za Volebnú komisiu pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v BratislaveIng. Hana Poláčková, PhD., predsedníčka

Harmonogram volieb kandidáta na dekana Národohospodárskej fakulty

Formulár návrh na kandidáta na dekana NHF 

Volebný poriadok pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave