V dňoch 12. – 13.9.2022 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia na tému Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Toto podujatie bolo parciálnym výstupom výskumného projektu APVV-19-0108 Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku, na riešení ktorého sa podieľajú viaceré slovenské univerzity Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Kľúčovým zámerom konferencie (okrem prezentovania doposiaľ dosiahnutých výsledkov výskumu) bolo prispieť do diskusie k téme rodovej rovnosti a možnostiam jej uplatňovania vo verejnej politike so zameraním na rozpočtovú oblasť z pohľadu akademikov, predstaviteľov decíznej sféry a zástupcov praxe. Konferenciu otvorila pani dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., pod ktorej záštitou sa konferencia konala. Vyzdvihla aktuálnosť témy nie len v nadväznosti na výskumné aktivity fakulty, ale aj v kontexte spoločenského vnímania rodovej (ne)rovnosti vo viacerých sférach. Účastníkov konferencie pozdravil aj  prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., vedúci Katedry  financií, ktorá je v spolupráci s Katedrou verejnej správy a regionálneho rozvoja jedným z riešiteľských pracovísk tohto projektu. Riešiteľský kolektív z NHF EU v Bratislave tvoria: doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD., doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD., Mgr. Ing. Kristína Jančovičová-Bognárová, PhD.Mgr. Ing. Tomáš Černěnko, PhD.. Možno konštatovať, že konferencia svoj účel splnila. Aktívne sa jej zúčastnili riešiteľky a riešitelia projektu z ostatných spolupracujúcich univerzít (vrátane hlavného riešiteľa celého projektu doc. Ing. Daniela Klimovského, PhD. z Filozofickej fakulty UK v Bratislave), zástupkyne a zástupcovia akademickej sféry (EU v Bratislave, UK v Bratislave, UCM v Trnave, UMB v Banskej Bystrici, VŠEM v Bratislave, Centrum rodových štúdií, FiF UK v Bratislave), územnej samosprávy  (MČ Staré mesto Bratislava, Trnavský samosprávny kraj), štátnej správy (MS SR, ŠÚ SR,  ÚPSVaR Nitra) a ďalší. Úspešnosť konferencie  podčiarkuje nie len široké spektrum zaujímavých príspevkov, ktoré vyvolali podnetnú diskusiu, ale aj nadviazanie vzájomnej spolupráce medzi akademickou sférou a zástupcami praxe.

20220912 130931

20220912 150235

20220912 15011220220913 101006