Na základe volieb a žrebovania uskutočnených dňa 30. 5. 2022 volebná komisia konštatovala, že vo voľbách do zamestnaneckej časti AS NHF EU v Bratislave boli za jednotlivé pracoviská zvolení:

 

Názov pracoviska NHF EU v Bratislave

Zvolený člen AS NHF EU v Bratislave

Dekanát

Ing. Monika Paráková

Katedra ekonomickej teórie

Ing. Peter Leško, PhD.

Ing. Eva Sirakovová, PhD.

Katedra hospodárskej politiky

Ing. Eduard Nežinský, PhD.

Ing. Erika Majzlíková, PhD.

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

Ing. Valéria Némethová, PhD.

Katedra sociálneho rozvoja a práce

Ing. Eva Pongrácz, PhD.

Katedra financií

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD.

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

Ing. Boris Šturc, CSc.

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Katedra poisťovníctva

Ing. Zuzana Brokešová, PhD.

Katedra pedagogiky

Mgr. Andrea Čonková, PhD.

Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

Ing. Lukáš Žido

V Bratislave, dňa 30. 5. 2022.

Ing. Lukrécia Kováč Gerulová, PhD.

predsedníčka volebnej komisie