Štátnu cenu Alexandra Dubčeka pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia udelila dňa 24.11.2021 vláda SR siedmim osobnostiam, medzi ktorými je aj prof. Ivan Laluha, ktorý dlhodobo pôsobil na Katedre sociálneho rozvoja a práce NHF.  

 

Prof. Laluha je uznávanou odbornou autoritou v oblasti sociálneho rozvoja a kvality života. Počas svojho pracovného pôsobenia na katedre sociálneho rozvoja a práce založil predmet Kvalita života,  ktorý pedagogicky a vedecko-výskumne rozvíjal. Svojou vysokou odbornosťou zviditeľňoval univerzitu a fakultu v odborných kruhoch doma i vo svete.

Bol veľmi aktívny a uznávaný ako člen vedeckej rady a spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v odbore ekonomická teória. Bol školiteľom doktorandského štúdia, pod jeho vedením úspešne ukončilo štúdium 5 interných a externých doktorandov.

Po odchode do dôchodku v roku 2009 mu Vedecká  rada NHF EU v Bratislave schválila  priznanie vedecko-pedagogického titulu „profesor emeritus“. S fakultou a katedrou sociálneho rozvoja a práce spolupracoval aj po oficiálnom ukončení činnosti na EU v Bratislave.

Vzácne boli a sú charakterové vlastnosti pána profesora, jeho zmysel pre spravodlivosť, schopnosť prispievať na pracovisku k dobrým medziľudským vzťahom.

Pán profesor bol blízkym spolupracovníkom Alexandra Dubčeka, pôsobil aj v Spoločnosti Alexandra Dubčeka ako jej viceprezident. Je autorom a spoluautorom mnohých publikácií, vedeckých zborníkov, relácií, pamätných dní a výstav venovaných Alexandrovi Dubčekovi a jeho odkazu.

Získal viaceré významné ocenenia za celoživotný prínos v oblasti politiky (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy udelený prezidentom republiky pri príležitosti 10. výročia Ústavy SR), za rozvoj demokracie v Slovenskej republike (Cena SAV za popularizáciu vedy v roku 2002 za publikáciu: Alexander Dubček – od totality k demokracii) a tiež za prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí.

Prof. Laluha je historik, sociológ, autor mnohých vedeckých publikácií, projektov a vysokoškolských učebníc, významne sa zaslúžil o rozvoj v oblasti sociálneho rozvoja a kvality života a tiež v oblasti najnovšej slovenskej histórie.

 

Zdroj fotografií: pravda.sk

laluha 2