NHF ako moderná fakulta reagujúca na aktuálne trendy vo vzdelávaní a vo výskume dlhodobo kladie dôraz na kvalitné vysokoškolské vzdelávanie, slobodné vedecké bádanie a širokú medzinárodnú spoluprácu. Tieto priority sa vynikajúcou prácou zamestnancov a študentov NHF podpísali aj pod vysokú kvalitu publikačnej činnosti a úroveň pedagogického procesu.

 

Na základe výsledkov hodnotenia hodnotiacej komisie udelil rektor EU v Bratislave Cenu EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2020 pre tieto publikácie v nasledovných kategóriách:

Vysokoškolská učebnica: 

PASTORÁKOVÁ, Erika - ONDRUŠKA, Tomáš - JURKOVIČOVÁ, Monika: Dejiny poisťovníctva, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer ČR.

Monografia: 

NEŽINSKÝ, Eduard: DEA modely pre sociálno-ekonomickú analýzu a podporu hospodársko-politického rozhodovania, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer ČR.

Články v domácich a zahraničných časopisoch boli ocenené publikácie:

    1. TÓTH, Peter - CUPÁK, Andrej - RIZOV, Marian: Measuring the Efficiency of VAT Reforms: a Demand System Simulation Approach. In: Oxford Economic Papers: General Economics Journal. - Oxford : Oxford University Press.
    2. LORKO, Matej - SERVÁTKA, Maroš - ZHANG, Le: Improving the Accuracy of Project Schedules. In: Production and Operations Management. John Wiley & Sons. vol. 30, no. 6..

Rektor EU v Bratislave udelil aj Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za pedagogickú činnosť za rok 2021, ktorú získala doc. Ing. Alena ZUBAĽOVÁ, PhD. z Katedry financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

Ocenení boli aj nadaní študenti NHF, ktorí sa umiestnili na celouniverzitnom kole ŠVOČ v ak. roku 2020/2021:

na 1. stupni štúdia, kde obsadil 1. miesto Marco Majerčák (Národohospodárska fakulta),

na 2. stupni štúdia za 2. miesto Tomáš Oleš a Tomáš Ševček (Národohospodárska fakulta).

Vynikajúce výsledky len potvrdzujú výnimočnú kvalitu vedeckovýskumnej ako aj pedagogickej činnosti Národohospodárskej fakulty. Všetkým oceneným blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Ďalšie fotografie z odovzdávania cien nájdete na stránke EUBA.