Načítavam stránku...

Dňa 8. novembra 2012 Katedra hospodárskej politiky zorganizovala na pôde NHF EU v Bratislave workshop pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého súčasťou boli prednášky prof. J.C. Crespa z Wirtschaftsuniversität Wien na tému „Deficits and inflation“ a  „Monetary policy: targets and instruments“.

Dňa 7. novembra 2012 sa v rámci Týždňa vedy na Slovensku uskutočnila prednáška prof. Ing. P. Staněka, CSc. zo Slovenskej akadémie vied na tému „Globálna kríza a budúcnosť svetového trhu práce“. Prednášku zorganizovala Katedra sociálneho rozvoja a práce v rámci predmetu Trh práce a politika zamestnanosti.

Katedra Hospodárskej politiky v spolupráci s Prognostickým ústavom SAV a Infostatom zorganizovala na pôde NHF EU v Bratislave dňa 6. novembra 2012 vedecký seminár pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku pod názvom „ Národohospodársky význam automobilového priemyslu - využitie Input-Output modelu“. Seminár bol zameraný na problematiku tvorby symetrických input-output tabuliek. So zaujímavým príspevkom vystúpila Ing. Viera Hajnovičová, PhD. z Infostatu, ktorá prezentovala tvorbu tabuliek dodávok a použitia za Slovenskú republiku.

Vedecký seminár Katedry poisťovníctva sa konal dňa 06.11.2012 v rámci Týždňa vedy a techniky 2012 na pôde Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bol zameraný na priblíženie vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých členov katedry. V rámci seminára boli prezentované viaceré zaujímavé témy, ktoré pútavo odhaľovali aj tie najtajnejšie zákutia a otázky poistnej vedy a snažili sa predostrieť ich riešenie širšiemu publiku.

Katedra poisťovníctva Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou SAS Slovakia, s.r.o. zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky 2012 dňa 05.11.2012 workshop pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo v priestoroch spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o. pod názvom „Analýza marketingu poisťovní“.

Dňa 24. októbra 2012 sa na pôde NHF EU v Bratislave uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška prof. N. Acocella zo Sapienza University of Rome na tému „The theory of economic policy: from a theory of control to a theory of conflict (resolutions)“. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.

Dňa 17. októbra 2012 Katedra sociálneho rozvoja a práce zorganizovala prednášku na tému "Národná sústava povolaní v SR", cieľom ktorej bolo priblížiť študentom predmetu Trh práce a politika zamestnanosti situáciu na slovenskom trhu práce. Hosťom z praxe bola PaedDr. Lucia Dítetová, vedúca Úseku trhu práce firmy Trexima.

V dňoch 27. – 28. septembra 2012 Katedra bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu „7th International Conference on Currency, Banking and International Finance - How Does the Central and Eastern Europe Cope up with the Global Financial Crisis?“, ktorej výstupy sa budú uchádzať o zaradenie do databázy Web of Knowledge ® u spoločnosti Thomson Reuters.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?