Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí nevyužili možnosť návrhu vlastnej témy si môžu v termíne od 20.1.2021 do 26.1.2021 v AIS pozrieť zoznam všetkých ponúkaných záverečných prác pre vybraný študijný program. 

Prihlasovanie na témy všetkých záverečných prác bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom systému AIS v termíne od 27.1. 2021 do 2.2.2021, vrátane.

Študenti 2. ročníka  bakalárskeho štúdia (Ekonómia a Právo, denné štúdium), 3. ročníka bakalárskeho štúdia (Ekonómia a Právo, externé štúdium) a 1. ročníka magisterského štúdia (Právo a Ekonómia) sa môžu v termíne od 27. 1. 2021 do 2. 2. 2021 prihlasovať prostredníctvom AISu na ponúkané témy záverečných prác, ktoré sú zverejnené v AISe.  

Študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia (Ekonómia a Právo, denné štúdium), 3. ročníka bakalárskeho štúdia (Ekonómia a Právo, externé štúdium) a 1. ročníka magisterského štúdia (Právo a ekonómia) si môžu sami predložiť návrh témy bakalárskej, resp. diplomovej práce v termíne do 30.11.2020.

Milé študentky, milí študenti NHF,

chcete študovať na jednej z prestížnych partnerských univerzít v zahraničí? Teraz máte skvelú príležitosť v rámci programu Erasmus+. Otvárame výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2021/2022. Nenechajte si ujsť túto výzvu, nakoľko ponuka univerzít je najväčšia v prvej výzve a top univerzity sa stihnú obsadiť už v hlavnej výzve! Termín na podanie prihlášky je najneskôr 17. február 2021 (do polnoci). Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Deadline na podávanie prihlášok: 17.2.2021 do 24:00.

Predbežný termín výberového konania (osobných online pohovorov cez MS Teams): 23.2.2021 - 25.2.2021 od 9:00. (o dátume a čase výberového konania Vás budeme informovať)

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu NHF EU v Bratislave týmto v súlade s čl. 1 bod 9 Zásad volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS NHF EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

Zaujíma Ťa, ako vplýva zmena klímy na život v mestách? Ako to môže ovplyvniť zdravie obyvateľov, stav budov a konanie samosprávy mesta? A toto všetko sa dozvedieť na príklade SLOVENSKÉHO mesta, dokonca v jeho jednotlivých častiach? Príď si vypočuť prednášku jednej z členov autorského kolektívu štúdie 

Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy

p. Streberovej z Útvaru hlavnej architektky mesta Bratislava a môžeš sa jej aj spýtať, čo ťa v tejto téme zaujíma.

KEDY a KDE?  

UTOROK 8.12.2020 o 14,00 hodine online. Keď sa chceš zúčastniť, ozvi sa na najneskôr do utorka 13,00 hodiny. Prezentácia bude trvať 1 hodinu a bude na MS Teams na NHF_Ekonomia zivotneho prostredia.  

Rektor EU v Bratislave, Ferdinand Daňo, udelil pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sedemnástim študentom EU v Bratislave motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, za úspešnú prácu v oblasti študentskej a vedeckej činnosti a za úspešnú reprezentáciu univerzity v športovej oblasti v roku 2020. Medzi študentmi ocenenými za úspešnú reprezentáciu univerzity v oblasti športu je aj študentka študijného programu Bankovníctvo Claudia Kronková. Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

Ocenenie študentov pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva