Rektori piatich univerzít (EU v Bratislave, STU v Bratislave, TU v Košiciach, ŽU v Žiline, TU vo Zvolene) založili spolu so Zväzom automobilového priemyslu SR nové združenie UNIVNET s cieľom realizovať výskumné – vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov.

Obsahom riešenia projektu zo strany univerzity budú najmä otázky dopadov automobilového priemyslu na recyklujúcu spoločnosť a súčasné a budúce ekonomické riziká ale aj šance súvisiace s orientáciou hospodárstva SR na automobilový priemysel. Koordinačným a hlavným riešiteľským pracoviskom v rámci univerzity je Katedra financií NHF. Zodpovedným riešiteľom je prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., za technickú a koordinačnú stránku riešenia zodpovedá Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a finančnými manažérmi a administrátori projektu sú Ing. Juraj Válek, PhD. a Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Na riešení projektu sa bude podieľať aj doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. z Katedry hospodárskej politiky. Riešenie projektu je plánované do konca roku 2023