Katedrami ekonomických a právnických fakúlt slovenských univerzít bolo nominovaných a  Slovenskou komorou daňových poradcov ocenených celkovo 13 záverečných prác zo siedmich fakúlt v rámci "TAX ADVISERS AWARD 2019". Ide o ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Podľa slov členky prezídia a gestora prehliadky TAA Ing. Dany Droppovej, PhD., záujmom SKDP je prepojenie praxe a školského systému. Cieľom podujatia TAA je predstaviť odbornej verejnosti zaujímavé záverečné práce študentov vysokých škôl ekonomického a právnického zamerania, propagáciou výsledkov záverečných prác medzi daňovými poradcami a členmi SKDP.  Daňoví poradcovia pritom posudzovali záverečné práce z pohľadu prípadného rozporu s etickým kódexom daňového poradcu.

Za našu fakultu boli ocenení :

Ing. Veronika Šišková, s diplomovou prácou Vplyv vybraných faktorov na ochotu daňových subjektov platiť daň, pričom vedúcou práce bola prof. Ing. Anna Schultzová, PhD. V diplomovej práci boli experimentálne skúmané skryté motívy ľudských rozhodnutí v kontexte osobnej daňovej disciplíny. Výsledky ekonomického experimentu signalizujú, že úroveň našich kognitívnych schopností môže vplývať na našu daňovú morálku a zároveň, naša ochota spolupracovať je signifikantne vysoká, ak veríme v silnú reciprocitu.

IMG_1926.JPG

a

Ing. Bc. Jakub Zeman, s diplomovou prácou Daňovo-odvodové zaťaženie znevýhodnených (zraniteľných) skupín obyvateľstva, pričom vedúcou práce bola doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD. V diplomovej práci sa podrobne analyzujú súčasné daňovo- odvodové nástroje, na základe ktorých je navrhnutý nový nástroj podpory, najmä zdravotne postihnutých osôb, vzhľadom na ich charakter medzi znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, superodpočet na výdavky spojené so zamestnávaním zdravotne postihnutých osôb. Výsledkom riešenia je vyhodnotenie daňovo-odvodových nástrojov podporujúcich zamestnanosť vybranej skupiny zraniteľných osôb na trhu práce - zdravotne postihnutých a návrhy na zvýšenie zamestnanosti prostredníctvom opatrení určených pre zamestnávateľov a zamestnancov.

 IMG_1927.JPG

 

 

TAA.pngSKDP_logo.jpg