Načítavam stránku...

Dissertation thesis topics in english language for academic year 2019/2020

Dissertation thesis - Faculty of national Economy - 2019/2020

Dissertation thesis - Institute of Economic Research SAS - 2019/2020

The Faculty of National Economy of the University of Economics in Bratislava offers doctoral (PhD.) studies in 5 accredited study programmes.

 • Economic Theory
 • Economic Policy
 • Public Administration and Regional Development
 • Finance and Banking
 • Insurance

The study is organized on the basis of the credit transfer system and completely in accordance with the Bologna process. The study programme is designed for teachers and researchers, as well as specialists from the public and business sectors. The focus of the study is on acquiring research skills and knowledge needed to carry out independent research in economics, business and management sciences. Graduates from the doctoral study programme receive the third level university education and upon completion the degree PhD (Philosophie Doctor). The programme can be studied in Slovak or English.

A doctoral programme of study is aimed at gathering state-of-the-art scientific knowledge. The students are required to conduct scientific research and carry out independent creative activities in the field of science and thus make their own contribution to the global scientific findings. Upon successful completion of the doctoral programme of study the students are awarded the doctoral degree. The study at a doctoral level (hereinafter referred to as “doctoral study“) is conducted in accordance with an individual plan of study and under guidance of student’s thesis supervisor. The duration of full−time doctoral studies is 3 years; the duration of part-time doctoral studies is 4 years. A doctoral study programme and the progress of each student is monitored and evaluated by a joint scientific board for the relevant field of study set up in accordance with the internal rules of the faculty. Full-time doctoral students are granted scholarships based on the Regulation of the Ministry of Education SR, No 505/2004 Coll. on Scholarships.

A doctoral study consists of an educational part and a research part. The educational part of a doctoral study consists predominantly of lectures, seminars and individual study of specialised scientific literature depending on the field of the dissertation thesis research. The research part of a doctoral study consists of research activities within the framework of the dissertation thesis topic which may be carried out either by the student alone or in a research team. A full-time doctoral study also includes teaching activities. Apart from tutorials, the average amount of student’s teaching activities in one academic year shall not exceed two units of teaching per week.

A doctoral study is concluded by the dissertation thesis defence. During the dissertation thesis defence the student shall prove his or her capability to carry out independent research and creative activities in the respective field of research or development. University of Economics in Bratislava awards the students who successfully complete the doctoral study with the academic title of “doctor“ (“philosophiae doctor“ abbreviated „PhD.“), which shall be written after the person’s name.

An applicant for doctoral studies submits an application to the Office for Research and Doctoral Study at the Faculty of National Economy. The application is submitted on a prescribed form.

The applicant is obliged to enter all the data required. The application can be submitted online via AIS (Academic Information System of the University of Economics in Bratislava). Available at: https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#/home. The manual for creating an e-application for PhD studies is available here: manual

For information about tuition fees see:

Internal Directive No 4/2018 on tuition fees related to the study at the University of Economics in Bratislava – Academic year 2019/2020  

Contact

Ing. Marcel  NOVÁK, PhD.
Vice-Dean for Research and Doctoral Studies


Phone: +421 2 6729 1298
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Študentský parlament Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (ŠPNHF)  je študentskou organizáciou pôsobiacou na NHF EU. Členmi Študentského parlamentu sú študenti NHF, zástupcovia jednotlivých ročníkov. V súčasnosti má študentský parlament spolu 15 členov z toho 7 sú zástupcami študentov v akademickom senáte NHF. Predseda a podpredseda sú ďalej členmi akademického senátu EU a predseda ŠPNHF je navyše členom kolégia dekana NHF, kde obhajuje záujmy študentov fakulty. Zoznam členov ŠPNHF nájdete na webe www.spnhf.sk.

 

Medzi hlavné úlohy študentského parlamentu patrí:

 • zastupovanie študentov v akademických orgánoch,
 • riešenie problémov, pripomienok a návrhov s vedením fakulty,
 • informovanie študentov o udalostiach na fakulte a univerzite,
 • organizácia študentskej vedeckej odbornej činnosti,
 • organizácia študentských zábavných akcií (Beánia NHF a Lámavica),
 • vypožičiavanie data video projektora,
 • a mnohé ďalšie.

 

Na členov študentského parlamentu sa môžete obrátiť kedykoľvek uznáte za vhodné, v prípade, že potrebujete poradiť alebo pomôcť pri riešení vášho problému.

Zastihnete nás v čase úradných hodín v našej kancelárii č. 2B.57 ( stará budova, druhé poschodie, chodba dekanátu a študijného oddelenia NHF).

Každý štvrtok si môžete v našej kancelárii vyzdvihnúť aj aktuálne vydanie týždenníka o ekonomike TREND.

 

Študentský parlament NHF

Predseda: Tomáš MAZÁN

kancelária: 2B.57

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel: +421 2 6729 1127

web: www.spnhf.sk

facebook: www.facebook.com/spnhf

instagram: www.instagram.com/studentskyparlamentnhf

 

Úradné hodiny - zimný semester:

Deň Čas
Pondelok 13:00 – 13:30
Utorok 13:00 – 13:30
Streda 13:00 – 13:30
Štvrtok

13:00 – 13:30Štúdium je vhodné pre uchádzačov, ktorí:

 • učia na stredných školách,
 • plánujú učiť na stredných, prípadne vysokých školách,
 • chcú získať ďalšiu kvalifikáciu, využiteľnú nielen v školstve, ale aj v hospodárskej praxi (štátna a verejná správa, firemné vzdelávanie, vzdelávanie pre verejnosť a i.),
 • majú záujem o vlastný osobnostný rozvoj a moderné trendy vo výchove a vzdelávaní.

Štúdium je široko koncipované – absolvent získa:

 • pedagogickú spôsobilosť učiť odborné ekonomické predmety na stredných (vysokých) školách v SR,
 • poznatky z oblasti školskej a rodinnej výchovy, práce učiteľa a prístupu k žiakom,
 • poznatky z psychológie užitočné pre sebapoznanie aj poznanie a ovplyvňovanie iných ľudí,
 • didaktické zručnosti pri využívaní moderných vyučovacích koncepcií a metód,
 • zručnosti využívať rôzne e-learningové nástroje,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti.

Prečo študovať práve u nás:

 • bezkonkurenčne najnižšia cena doplňujúceho pedagogického štúdia na Slovensku,
 • dobré meno s dlhoročnou tradíciou poskytovania tohto typu štúdia,
 • príjemné partnerské prostredie a individuálny prístup k študentom,
 • poskytnutie základnej literatúry pre všetky predmety,
 • zabezpečenie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách,
 • využiteľnosť nadobudnutých vedomostí, zručností a skúseností nielen v pedagogickej praxi.

 

Prihlásenie

Organizácia štúdia

Prihláška

 

Ďalšie informácie a kontakty nájdete na stránke Katedry pedagogiky.

Doplňujúce_pedagogické_štúdium_v_dennej_forme_štúdia.JPG

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) súbežné je určené pre študentov dennej formy inžinierskeho štúdia všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Prihlasovať sa naň môžu študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia, a to každoročne na základe oznamu zverejneného na stránke katedry spravidla vo februári – marci príslušného roka. Prihlásení záujemcovia budú pozvaní na stretnutie, kde sa dozvedia všetky potrebné informácie. 

Samotné štúdium trvá štyri semestre a realizuje sa dennou formou súbežne so štúdiom na vlastnom študijnom programe inžinierskeho štúdia, a to podľa schváleného študijného plánu.

Súčasťou štúdia je aj vykonanie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách v Bratislave. Štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a vykonaním záverečnej skúšky z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborných ekonomických predmetov pred skúšobnou komisiou.

 

Poplatok za túto formu DPŠ je vo výške 50,– € za semester.

Každý študujúci dostane počas štúdia zdarma základnú študijnú literatúru pre všetky predmety v rámci DPŠ. V cene je obsiahnuté aj zabezpečenie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách v Bratislave.

 

Ďalšie informácie a kontakty nájdete na stránke Katedry pedagogiky.

Prihlášku na toto štúdium nájdete tu.

 

Forma: denná

Forma: externá

1. ročník

 • EDAMBA (21. – 23. 10. 2015)

 • publikačnú činnosť treba evidovať do knižnice

 • pre zápis do vyššieho ročníka doktorandi musia získať 40 kreditov zo študijnej časti

 • EDAMBA (21. – 23. 10. 2015)

 • publikačnú činnosť treba evidovať do knižnice

 • pre zápis do vyššieho ročníka doktorandi musia získať 40 kreditov zo študijnej časti

2. ročník

 • prihlásiť sa na dizertačnú skúšku na referát pre doktorandské štúdium Dekanátu NHF a do AISU do 18.12. 2015, to znamená, že doktorandi dovtedy musia absolvovať katedrové obhajoby písomných prác k dizertačnej skúške, vrátane oponentských posudkov

 • od 4.1. – 13.1. 2016 budú vypracované okruhy otázok pre prihlásených doktorandov

 • dizertačné skúšky sa uskutočnia v prvej polovici februára

 • publikačnú činnosť treba evidovať do knižnice

Doktorandi do 31.8. musia mať splnené všetky zápočty študijného plánu

 • publikačnú činnosť treba evidovať do knižnice

3.roč ník

- Katedrové obhajoby záverečných prác sa uskutočnia od 1.1. 2016 do 31.3. 2016

- Prihlasovanie na obhajoby na Dekanát NHF a do AISU od 1.4. 2016 do 31.5. 2016.

Doktorandi, ktorí sa neprihlásia a neodovzdajú kompletný materiál na obhajobu dizertačnej práce na referát pre doktorandské štúdium Dekanátu NHF v termíne od 1.4. 2016 do 31.5. 2016, nebudú zaradení do plánu obhajob v akademickom roku 2015/2016.

 • publikačnú činnosť treba evidovať do knižnice

 • prihlásiť sa na dizertačnú skúšku na referát pre doktorandské štúdium Dekanátu NHF a do AISU do 18.12. 2015, to znamená, že doktorandi dovtedy musia absolvovať katedrové obhajoby písomných prác k dizertačnej skúške, vrátane oponentských posudkov

 • od 4.1. – 13.1. 2016 budú vypracované okruhy otázok pre prihlásených doktorandov

 • dizertačné skúšky sa budú konať v prvej polovici februára

 • publikačnú činnosť treba evidovať do knižnice

4.ročník

-

Doktorandi pracujú na dizertačných prácach do 30.6. 2016 odovzdajú 1. verziu práce školiteľovi

 • publikačnú činnosť treba evidovať do knižnice

5.ročník

-

- Katedrové obhajoby záverečných prác sa uskutočnia od 1.1. 2016 do 31.3. 2016

- Prihlasovanie na obhajoby na Dekanát NHF a do AISU od 1.4. 2016 do 31.5. 2016.

Doktorandi, ktorí sa neprihlásia a neodovzdajú kompletný materiál na obhajobu dizertačnej práce na referát pre doktorandské štúdium Dekanátu NHF v termíne od 1.4. 2016 do 31.5. 2016 , nebudú zaradení do plánu obhajob v akademickom roku 2015/2016.

 • publikačnú činnosť treba evidovať do knižnice

Kódy odborov

Podľa usmernenia z MŠVVaŠ SR obal a titulný list musia byť zhotovené podľa vzoru: Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. MŠSR-5/2010-071 s tým, že čísla študijného odboru sa dávajú z Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 161/2010.

Podľa tejto vyhlášky sú v doktorandskom štúdiu na NHF EU čísla študijných odborov a názvy študijných programov nasledovné:

Študijný odbor – číslo a názov Študijný program – názov
6201 9 00 ekonomická teória ekonomická teória
6201 9 00 ekonomická teória hospodárska politika
6216 9 00 poisťovníctvo poisťovníctvo
6218 9 00 verejná správa a regionálny rozvoj verejná správa a regionálny rozvoj
6235 9 00 financie financie a bankovníctvo

Takto označený študijný odbor použijete len v Prílohe č. 2 (Vzor titulného listu záverečnej práce) Internej smernice č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach.

Evidenčné číslo záverečnej práce obsahuje tieto údaje:

 • číslo školiaceho pracoviska (podľa číselníka útvarov EU v Bratislave)
 • skratka typu záverečnej práce (D –dizertačná práca)
 • rok spracovania záverečnej práce
 • identifikačné číslo študenta (desaťmiestne číslo karty študenta)

Kód (evidenčné číslo) záverečnej práce tak môže mať nasledovný tvar:

číslo pracoviska/skratka typu záverečnej práce/rok/číslo karty študenta (101003/D/2013/0001252620).

 

Čísla školiacich pracovísk (podľa číselníka útvarov EU v Bratislave):

 • KBaMF: 101007
 • KET: 101002
 • KF:101006
 • KHP: 101003
 • KPOI: 101008
 • KSRaP: 101005
 • KVSaRR: 101004

Legislatíva a predpisy

Dokumenty na stiahnutie

 

Záverečné dizertačné práce

 

Autoreferát

Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium na NHF EU v Bratislave pre akademický rok 2019/2020

Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na akademický rok 2019/2020

Interná smernica číslo č. 4/2018 o školnom a poplatkoch na akademický rok 2019/2020

 

Zoznam tém dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium na NHF EU v Bratislave pre akademický rok 2019/2020

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

Katedra ekonomickej teórie

Katedra financií

Katedra hospodárskej politiky

Katedra poisťovníctva

Katedra sociálneho rozvoja a práce

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

Externá vzdelávacia inšitúcia Ekonomický ústav SAV

 

Prihláška na štúdium PhD.

 • Evidencia elektronickej prihlášky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia

          https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#/home

 

 • Manuál k elektronickej prihláške na 3. stupeň vysokoškolského štúdia

          http://euba.sk/uchadzaci-o-studium/preview-file/Manual_E-prihlaska-III-stupen__2014__2015-15638.pdf 

 

 V prípade záujmu o bližšie informácie o podmienkach prijatia, témach dizertačných prác a organizácii doktorandského štúdia nás neváhajte kontaktovať na:

 

Ing. Marcel Novák, PhD.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 02/6729 1298

 

Ing. Katarína ONDREJIČKOVÁ

referentka pre doktorandské štúdium

miestnosť: 2B31

tel.: 02/67 291 173

fax: 02/624 12 302

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Úradné hodiny
Po: 09:00 – 11:00  a 13:00 – 14:00
Ut: 09:00 – 11:00  a 13:00 – 14:00
Str: 12:30 – 14:00
Štv: 09:00 – 11:00  a 13:00 – 14:00

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?