Načítavam stránku...

Dňa 28. 3. 2019 Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave (AS EUBA) na svojom zasadnutí schválil nové Zásady volieb do AS EUBA (ďalej (Zásady“). Vzhľadom na to, že voľby do AS EUBA sa môžu realizovať len na základe platných „Zásad“, AS NHF musel operatívne zvolať zasadnutie AS NHF a doterajší proces prípravy volieb zrušiť a prijať nové uznesenia. AS EUBA má totiž právo zmeniť spomínané „Zásady“ v rámci svojho funkčného obdobia.

V zmysle aktuálnych „Zásad“ voľby do AS EUBA sa musia uskutočniť v priebehu posledných 30 dní funkčného obdobia, t. j. v našom prípade v mesiaci apríl 2019.

Na operatívnom zasadnutí AS NHF zo dňa 1.4.2019 schválil termín a miesto konania volieb do AS EUBA nasledovne:

Za zamestnaneckú časť AO NHF                                        

Termín: 29. 4. 2019 v čase 9.00 – 15.00                     

Miesto: 1C02                                                             

Za študentskú časť AO NHF

Termín: 29. 4. 2019 v čase 9.00 – 15.00

Miesto: 2B50

Zároveň v zmysle „Zásad“ schválených AS EUBA dňa 28.3.2019 boli Akademickým senátom NHF dňa 1.4.2019 schválení nasledovní členovia volebných komisií:

Za zamestnaneckú časť AO NHF                 

Ing. Z. Brinčíková, PhD.                                

doc. Ing. P. Árendáš, PhD.                             

Ing. M. Nováková, PhD.                                 

Náhradník: Ing. M. Paráková                                          

Za študentskú časť AO NHF

Ing. Richard Kališ

R. Palša

Bc. K. Cvachová

Náhradník: D. Machová

 

O pravidlách volieb ako aj ďalších ustanoveniach budú informovať v zmysle čl. 3 odsek 5 „Zásad“ volebné komisie na úradnej výveske AS NHF a webovom sídle fakulty.

 

                                                                                 doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

                                                                                        predsedníčka AS NHF

V Bratislave, 1. 4. 2019

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?