Vážené študentky, vážení študenti, 

nasledujúci formulár slúži na prihlasovanie sa na dodatočný termín z predmetu Ekonomická teória 1. Skúšky sa môže zúčastniť každý študent, ktorý bol z riadneho alebo opravného termínu hodnotený známkou "FX". Na prihlásenie sa na dodatočný termín je potrebné vyplniť všetky požadované údaje. Prihlasovanie sa na dodatočný termín trvá do 26.5.2021.

Pre súčasných študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia bude otvorený AIS v termíne od 30. 3. do 8. 4. 2021 na vytvorenie 

ZÁPISNÉHO LISTU ŠTUDENTA. 

Zápisný list študenta obsahuje povinné predmety, povinne voliteľné predmety a výberové predmety. Po vytvorení zápisného listu zo všetkých povinných predmetov si môže študent vybrať z množiny ponúkaných povinne voliteľných a výberových predmetov pre daný študijný program. 

Pre súčasných študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia bude otvorený AIS v termíne od 30. 3. do 8. 4. 2021 na vytvorenie 

ZÁPISNÉHO LISTU ŠTUDENTA. 

Zápisný list študenta obsahuje povinné predmety, povinne voliteľné predmety a výberové predmety. Po vytvorení zápisného listu zo všetkých povinných predmetov si môže študent vybrať z množiny ponúkaných povinne voliteľných a výberových predmetov pre daný študijný program. 

Milé študentky, milí študenti NHF,

chcete v akademickom roku 2021/2022 študovať na jednej z prestížnych partnerských univerzít v zahraničí a nestihli ste prvú výzvu? Teraz máte ďalšiu príležitosť v rámci programu Erasmus+. Otvárame dodatočnú výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2021/2022. Termín na podanie prihlášky je najneskôr 12. apríl 2021 (do polnoci).

Pozor ponuka univerzít je už obmedzená a tak si musíte vyberať len z univerzít s voľnými kapacitami na ďalší akademický rok v priloženom súbore.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Deadline na podávanie prihlášok: 12.4.2021 do 24:00.

Predpokladaný termín výberového konania (online pohovorov cez MS Teams): 14.4.2021 od 9:00. (o presnom harmonograme budete informovaní)

 

POZÝVAME:

Online Festival analytických jednotiek prebehne prostredníctvom platformy Webex na týchto adresách:

Alebo otvorte vašu Webex aplikáciu a zadajte:

Meeting number: 183 454 4845

Password: DmC3nbGYt28

Alebo otvorte vašu Webex aplikáciu a zadajte:

Meeting number: 183 630 1106

Password: 6P2Dq7X83mT

Na festivale budú mať príspevky členovia katedry:

doc. Ing. Štefan Rehák PhD. (Exploratívna priestorová analýza) PIATOK 19.3.2021 09:00 - 10:00

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. (Optimálna výška (projektových) grantov) PIATOK 19.3.2021 10:00 - 11:00

+ festival otvorí naša absolventka, Ing. Veronika Ferčíková, PhD.

HARMONOGRAM