V piatok 14. júna 2024 rozhodla komisia zložená zo zástupcov a zástupkýň Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, Rady mládeže Slovenska a končiaceho mládežníckeho delegáta Pavla Beblavého o novej mládežníckej delegátke pri OSN pre Slovensko. Pre rok 2024 /2025 sa ňou stala Bc. Sofia Šillerová z Nitry, študentka spoločného študijného programu Právo a ekonómia, ktorý zastrešujú Národohospodárska fakulta EUBA a Právnická fakulta UK v Bratislave. Po roku tak svoje poslanie zastupovať slovenskú mládež v OSN a naopak na Slovensku reprezentovať OSN odovzdá končiaci delegát Pavol Beblavý ďalšiemu, v poradí už 12-tému delegátovi Slovenska.

Sofia, ako nová delegátka prevezme svoj úrad v priebehu júla a ako prvé ju čaká príprava pracovnej cesty na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku. Je to ale len začiatok jedinečného dobrodružstva. Počas celého roka Sofiu čaká množstvo stretnutí s mládežou, ktoré organizačne zastrešia regionálni koordinátori práce s mládežou NIVaM. Delegátka bude zabezpečovať aj pokračovanie spolupráce s mládežníckymi delegátmi a delegátkami z iných krajín v rámci OSN.

Je pre mňa veľká pocta, že som sa stala hlasom mladých ľudí zo Slovenska“, hovorí novo nastupujúca delegátka. „Bude to pre mňa veľká zmena a zároveň výzva, pretože nastupujem práve do posledného ročníka štúdií. Tento rok si tomu teda budem musieť po všetkých stránkach prispôsobiť, ale už teraz sa veľmi teším,“ doplňuje s úsmevom.

Päť člennú porotu presvedčila Sofia vysokou mierou reprezentatívnosti a schopnosťou prepájať nadnárodnú činnosť OSN s  kľúčovými témami mládeže v slovenských regiónoch. „Rozhodnutie vybrať spomedzi skupiny veľmi talentovaných a silných kandidátov a kandidátok 2. kola výberového procesu víťaza pre program mládežnícky delegát / delegátka pri OSN bolo náročnou výzvou“,  vysvetľuje Mgr. Izabela Lara Tiripová, vedúca oddelenia podpory práce s mládežou NIVaM, ktoré tento program v rámci Slovenska zastrešuje. „Ale nepochybujem o tom, že sme vybrali skvelú a šikovnú mladú ženu, ktorá bude Slovensko, a najmä mladých ľudí, na medzinárodnej pôde dôstojne reprezentovať.“

Krátko o myšlienke delegáta pri OSN

Potrebu zapájať mladých ľudí do tvorby politík a procesu rozhodovania o smerovaní sveta uznala Organizácia spojených národov už v roku 1965, kedy členské štáty prijali Deklaráciu o propagovaní ideálov mieru, vzájomného rešpektu a medziľudského porozumenia medzi mladými ľuďmi.

V roku 1981 bol na základe tejto deklarácie založený program Mládežníckeho delegáta pri OSN s cieľom zapojiť mladých ľudí do aktivít a rozhodovacie procesu v rámci OSN. Program vytvára mladým ľuďom oficiálnu platformu, kde môžu prezentovať svoj pohľad na globálne problémy a navrhovať ich riešenia aj s ohľadom na svoje potreby. Zároveň je to prostriedok ako inšpirovať mladých ľudí, aby sa do medzinárodného dialógu zapájali.

Prví mládežnícki delegáti sa už v roku založenia zúčastnili Valného zhromaždenia OSN. Boli to delegáti najmä z krajín Európy, ktorá sa už problémom zapojenia mládeže do vytvárania politík v tom čase zapodievala. Medzi prvými zapojenými boli napr. Holandsko, Rakúsko nasledované Švédskom, Nórskom, Nemeckom a Belgickom.

V 80-tych a 90-tych rokoch sa program ďalej rozširoval a stále viac krajín si začalo uvedomovať výhody zapájania mladých ľudí do tvorby politík. V dnešnej dobe je program rozšírený na všetky kontinenty sveta a jeho cieľom je, aby sa doň zapájalo čo najviac mladých ľudí z rôznorodého zázemia.

Slovensko sa do programu po prvýkrát zapojilo v roku 2007. Prvou delegátkou bola Elena Moťovská (Dikáczová). Medzi rokmi  2013 – 2018 bol program prerušený.  Od roku 2018 pokračuje ďalej pričom za jeho organizáciu a priebeh je zodpovedný Národný inštitút vzdelávania a mládeže, odbor podpory neformálneho vzdelávania.  

delegatka osn 24

Zdroj: https://nivam.sk/slovensko-ma-novu-mladeznicku-delegatku-pri-osn/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.