Oslavy 70. výročia NHF pokračovali Slávnostnou vedeckou radou, ktorá sa konala 9. novembra 2023 v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Na slávnostnej vedeckej rade NHF sa stretli vzácni hostia zo Slovenska, ako i zo zahraničia, ktorí vo svojej profesionálnej kariére, či už v minulosti alebo v súčasnosti aktívne pracovali alebo spolupracovali s našou Alma mater.

Podujatie otvoril prodekan pre vedu a doktorandské štúdium NHF Ing. Marcel Novák, PhD. V rámci otvorenia sprostredkoval aj odkaz od profesora Laluhu: "prajem kolektívu NHF ako aj celej Ekonomickej univerzite v Bratislave veľa tvorivého úsilia pri príprave ekonomických odborníkov v prospech demokratickej Slovenskej republiky, aj napriek zložitostiam aktuálnej doby, ktorá vyžaduje enormné úsilie, predsa len splniť pôvodné predsavzatia a prispieť k výchove erudovaných ekonómov, ktorých naša spoločnosť tak potrebuje". Nasledoval príhovor rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitú úlohu, ktorú fakulta zohráva počas rôznych etáp spoločenského vývoja na našom území i v medzinárodnom prostredí, kvalitu a vysoké štandardy, ktorými sa Národohospodárska fakulta EUBA vyznačuje. Vo svojom príhovore spomenul aj významné míľniky, ktorými Národohospodárska fakulta prispela k rozvoju Ekonomickej univerzity v Bratislave vo výchove ekonómov a realizácii kvalitného výskumu. Pán rektor súčasnej dekanke, ako aj predchádzajúcim dekanom NHF po svojom príhovore odovzdal ocenenia.

Slávnostnou vedeckou radou sme si pripomenuli aj 300. výročie narodenia Adama Smitha a jeho prínos k rozvoju ekonomickej vedy, ktoré pútavým spôsobom priblížila doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. z Vysokej školy ekonomickej v Prahe. 

Vývoj ekonomickej vedy a rozvoj spoločnosti sa neustále odrážajú aj v živote fakulty. Do histórie fakulty sme mohli nazrieť v rámci moderovanej diskusie s dekanmi, ktorí viedli a vedú fakultu po nežnej revolúcii až po súčasnosť. Do diskusie sa zapojili pán guvernér, doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., ktorý zastával pozíciu dekana fakulty v období rokov 1991 – 1994; Dr. h.c. Ing. Rudolf Sivák, PhD, ktorý viedol fakultu v rokoch 2000 – 2007; v rokoch 2015 až 2019 viedol NHF Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik a pani dekanka prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., ktorá vedie fakultu od roku 2019. Diskusie sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť pán prof. Ing. Ján Lisý, PhD., ktorý viedol fakultu v rokoch 2007 – 2015. V rámci podnetnej diskusie boli témou významné míľniky a problémy, s ktorými zápasila slovenská ekonomika ako i výzvy, ktorým čelila akademická inštitúcia – naša Alma mater.

Po skončení tohto úspešného podujatia nasledoval raut a neformálne diskusie. Priblížte si s nami tento deň vo fotogalérii. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.