Vysoká kvalita záverečných prác študentov NHF bola opäť ocenená odborníkmi z praxe. V aktuálnom, desiatom, ročníku ceny guvernéra Národnej banky Slovenska sa umiestnili na všetkých 3 priečkach práce absolventov a absolventky Národohospodárskej fakulty EUBA, ktorí opäť ukázali, že patria medzi špičku v ekonomickom vzdelávaní! Ide tak o najlepší dôkaz vysokej kvality ekonomického vzdelávania v slovenských podmienkach, ako aj využitia potenciálu talentovaných študentov prostredníctvom spolupráce so zanietenými vedúcimi záverečných prác. Všetky ocenenia tiež vystihujú mimoriadne vysokú kvalitu prípravy erudovaných absolventov v oblasti ekonómie a financií.

Do súťaže o cenu guvernéra mohli prihlásiť svoje práce študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí, a to najmä práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu.

V desiatom ročníku oceňovania získal prvú cenu absolvent programu finančné trhy a investovanie Denys Orlov za diplomovú prácu „The impact of Ukraine’s potential membership in the European Union“. V práci skúmal potenciálny vplyv členstva Ukrajiny v Európskej únii na hospodárstvo krajiny. Na základe odhadov by bolo v prípade vstupu krajiny do EÚ v roku 2004 HDP na obyvateľa vyššie v roku 2013 o takmer 98 % v porovnaní so skutočnou hodnotou. Vyššie HDP na obyvateľa by sa však pravdepodobne nedosiahlo iba cez vyšší export. Absencia jednoznačného pozitívneho dopadu členstva v EÚ na export na obyvateľa poukazuje na zložitosť skúmania tohto problému a možný vplyv nezaznamenaných okolností.

orlov dvoracek

Druhú cenu získala absolventka programu finančné trhy a investovanie Barbora Biesiková. Jej diplomová práca „Modelovanie úverového cyklu na Slovensku“ bola zameraná na odhad krátkodobého a dlhodobého vplyvu vybraných makroekonomických premenných na objem úverov poskytnutých slovenským domácnostiam. Tretím oceneným je absolvent programu aplikovaná ekonómia Samuel Holinga, ktorý svojou diplomovou prácou „Rozdielnosť inflácie podľa individuálnych spotrebných košov slovenských domácností“ mal za cieľ identifikovať vzťah medzi výškou individuálnej inflácie a socioekonomickými charakteristikami slovenských domácností.

biesikova dvoracek

Práce vyhodnocovala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska. V tomto roku do súťaže svoje práce prihlásilo 12 študentov zo slovenských aj zahraničných univerzít. NBS by chcela vyzdvihnúť, že vedúci všetkých ocenených prác sú mladí ľudia, resp. mladá generácia akademikov-ekonómov.

Všetkým oceneným k tomuto skvelému výsledku gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Národohospodárskej fakulty EUBA. Tešíme sa, že Denys Orlov, ako aj Barbora Biesiková rozšírili rady našich interných doktorandov a pokračujú v ekonomickom výskume aj na doktorandskom štúdiu.

Zdroj: NBS.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.