Načítavam stránku...

NHF BC6

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

Hovorí sa, že ekonómovia nevedia pútavo písať. Buď výnimkou!

NHF ETZ BC

Rozumieť ekonomickým súvislostiam a zároveň o nich vedieť pútavo písať v súčasnosti potrebujú nielen ekonomickí redaktori v mienkotvorných médiách, ale aj analytici prestížnych inštitúcií a súkromných think-tankoch. Študuj ekonomickú teóriu a žurnalistiku a nebudeš mať problém ani s jedným, ani s druhým!

Aké sú výhody študijného programu?

 • jedinečné spojenie ekonómie so žurnalistikou;
 • praktické skúsenosti získané v redakciách Hospodárskych novín a TASR;
 • jedinečná možnosť získania dvojitého diplomu s ICO NIDA Bangkok, Thajsko.

Informačná brožúra o študijnom programe

Financie, bankovníctvo a investovanie

Financie sú žily, ktorými prúdia peniaze, bankovníctvo je fenomén, ktorý z nich robí kapitál a investovanie je mozog, ktorý Vás naučí s nimi zaobchádzať

NHF FBI BC

Proces globalizácie svetovej ekonomiky, rozvoj integračných procesov a potreba rozvoja národnej trhovej ekonomiky si vyžaduje široký národohospodársky rozhľad a poznanie finančnej situácie v týchto procesoch. Štruktúra študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie (FBI) na bakalárskom stupni štúdia korešponduje s aktuálnymi požiadavkami ekonomickej teórie a praxe v oblasti verejných financií, bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií.

Aké sú výhody študijného programu?

 • možnosť študovať tento študijný program aj v anglickom jazyku;
 • medzinárodne porovnateľný študijný plán so skvelou možnosťou absolvovania časti štúdia v zahraničí;
 • široká ponuka doplňujúcich predmetov podľa vlastného záujmu a zamerania.

Informačná brožúra o študijnom programe

Ľudské zdroje a sociálny manažment

Študuj ekonómiu s ľudskou tvárou - študuj ekonómiu so spoločenskou zodpovednosťou

NHF LZSM BC

Ľudský faktor  je v spoločnosti jedinečný a nezastupiteľný a dotýka sa každého z nás. Študijný program je svojím charakterom a zameraním jedinečný v komplexe slovenských vysokých škôl a univerzít, nakoľko je zameraný tak na problematiku ekonomického, ako aj sociálneho rozvoja. Naučí Vás poznávať ekonomické javy a procesy a zároveň reagovať na ne z pohľadu jednotlivca ako aj spoločnosti.

Aké sú výhody študijného programu?

 • poznatky získané počas štúdia využiteľné v profesijnom i osobnom živote v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja jednotlivca, rodiny, firmy a spoločnosti;
 • prípadové štúdie a záverečné práce pod vedením manažérov a personalistov renomovaných spoločností;
 • interdisciplinárny prístup s dôrazom na riešenie sociálno-ekonomických problémov.

Informačná brožúra o študijnom programe

Národné hospodárstvo

Dobre fungujúca spoločnosť a prosperujúca ekonomika majú tie isté korene

NHF NH BC

Počas štúdia budeme spoločne hľadať odpovede na tieto, a iné zaujímavé a praktické otázky. Okrem toho získate zručnosti v používaní jednoduchých ekonomických analytických zručností pre preskúmanie vybraných problémov, a navrhnutie možností ich riešenia.

Aké sú výhody študijného programu?

 • úvod do využitia vyhľadávaných analytických zručností;
 • príprava pre ľubovoľný inžiniersky odbor na fakulte;
 • menší kolektív študentov zaručuje viac individuálneho prístupu vyučujúcich.

Informačná brožúra o študijnom programe

Poisťovníctvo

Ovládaj riziká ako málokto na finančnom trhu a poisti si svoju budúcnosť už teraz!

NHF POI BC

Študijný program Poisťovníctvo rozvíja schopnosť študentov analyzovať aj tieto úlohy a otázky z rôznych perspektív, podporuje kritické myslenie a zvyšuje prestíž absolventov na pracovnom trhu. S nami sa naučíš posúdiť, kde sú slabé miesta manažmentu rizík v podnikoch a v osobných financiách. Finančný svet sa mení rýchlo a poisťovníctvo neustále potrebuje prílev nových profesionálov na rôznorodé pracovné pozície.

Aké sú výhody študijného programu?

 • jedinečné základy teórie a praxe pre kariéru, ktorá prekoná vaše očakávania;
 • individuálny prístup učiteľov s praxou v odbore a medzinárodnými skúsenosťami;
 • možnosť štúdia na všetkých 3 stupňoch štúdia.

Informačná brožúra o študijnom programe

Verejná správa a regionálny rozvoj

Poď zmeniť miesto, kde žiješ.

NHF VSRR BC

Absolvent odboru verejná správa a regionálny rozvoj dokáže prispieť k rozvoju a vedeniu nielen samospráv a regiónov, ale aj celej krajiny. Môže tak spraviť na jednom z viac než 150-tisíc pracovných miestach v rámci verejného sektora.

Aké sú výhody študijného programu?

 • vedenie študentov k dlhodobej pozitívnej deviácii: z neviem, nedá sa, nezáujem meníme prístup na viem, dá sa a chcem to zmeniť;
 • program vedieme tak, aby to študentov napĺňalo a bavilo. Vyučujeme formou diskusie a zaujíma nás názor každého študenta. Aby im štúdium pomohlo nájsť nielen pracovné uplatnenie ale dávalo aj hlbší zmysel  - robiť veci lepšími okolo seba;
 • študenti získavajú užitočné znalosti a hlavne zručnosti, ktoré zvyšujú ich kariérne možnosti  nielen vo verejnom ale aj v súkromnom alebo neziskovom sektore.

Informačná brožúra o študijnom programe

Ekonómia a právo (spoločný program s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave)

Hovor ako právnik, mysli ako ekonóm!

NHF EaP BC

Spoločný študijný program Ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Aké sú výhody študijného programu?

 • porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti;
 • riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia;
 • získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK.

Informačná brožúra o študijnom programe

Prihlaska

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?