Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

KOTLEBOVÁ, Jana, doc. Ing., PhD.
KOTLEBOVÁ, Jana, doc. Ing., PhD.
Oddelenie meny a medzinárodných financií
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
vedúca oddelenia
docent
3C.27
+421 2 6729 1327
...
nhf.euba.sk/zamestnanec/userprofile/kotlebova-jana

LS 2017/2018:

Pondelok: 8:00-9:00

Štvrtok: 8:00-9:00

Vyučované predmety

 • Menová teória a politika
 • Menová analýza a prognóza
 • Monetary Policy in Eurozone
 • Menová politika v EÚ
 • Medzinárodné finančné centrá
 • International Financial Centres
 • FOREX
 • konzultácie na doktorandskom štúdiu

 

Gestor predmetov

 • Menová teória a politika
 • Menová analýza a prognóza
 • Monetary Policy in Eurozone
 • Menová politika v EU
 • Medzinárodné finančné centrá
 • FOREX
 • spolugarant odboru Poisťovníctvo 1. a 3. stupeň

Aktuálne vedecké články určené pre impaktované časopisy

 

SIRANOVA, M. – KOTLEBOVA, J. (2018). SVAR Description of ECB Monetary Policy Effects via Banking Sector in Individual EA Countries Case of Slovenia. In International Journal of Monetary Economics and Finance, Vol 11, No 1. Forthcomming at http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijmef

HORVATH, R. – KOTLEBOVA, J. – SIRANOVA, M. Interest Rate Pass-Through in the Euro Area: Financial Fragmetation, Balance Sheet Policies and Negative Rates. In Journal of Financial Stability. Revise and Resubmit.

 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

 

AAA           CHOVANCOVÁ, Božena, ÁRENDÁŠ, Peter, KOTLEBOVÁ, Jana, PILCH, Ctibor. Analýzy na akciových trhoch. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 344 s.. ISBN 978-80-7552-796-7

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB         CHOVANCOVÁ, Božena - MALACKÁ, Viera - DEMJAN, Valér - KOTLEBOVÁ, Jana. Finančné trhy : nástroje a transakcie. Recenzovali: Vladislav Pavlát, Ľuboš Pavelka. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 664 s. [35,25 AH]. Ekonómia, 583. ISBN 978-80-8168-330-5.

AAB           KOTLEBOVÁ, Jana. Medzinárodné finančné centrá. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2006. 303 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-109-5., počet AH 17,8

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC           ŠIRAŇOVÁ, Mária - KOTLEBOVÁ, Jana. Distribution of liquidity throught the CBPP3 and ABSPP programs and credit capacity in the euro area member states. In European Union future perspectives: innovation, entrepreneurship & economic policy. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2016. ISBN 978-953-7320-24-9, p. 109-128. VEGA 1/0326/15.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB           SIVÁK, Rudolf - OCHOTNICKÝ, Pavol - BELIČKOVÁ, Kornélia - HORVÁTOVÁ, Eva - CHOVANCOVÁ, Božena - JANKOVSKÁ, Anežka - KOTLEBOVÁ, Jana - NEUBAUEROVÁ, Erika - PASTORÁKOVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Financie. Editor: Pavol Ochotnický. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 451 s. [30,89 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-232-2., počet AH 4,04

ACB         KOTLEBOVÁ, Jana - CHOVANCOVÁ, Božena. Medzinárodné finančné centrá : zmeny v globálnej finančnej architektúre. Bratislava : IURA EDITION, 2010. 484 s. [25 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-299-3., počet AH Kotlebová 22

ACB         KOTLEBOVÁ, Jana - SOBEK, Otto. Menová politika : stratégie, inštitúcie a nástroje. Bratislava : Iura Edition, 2007. 317 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-092-0, počet AH 22

ACB           JANKOVSKÁ, Anežka - KOTLEBOVÁ, Jana - ŠTURC, Boris. Medzinárodné financie. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2003. 529 s. Ekonómia. ISBN 80-89047-56-4., počet AH 0,65

 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADD         JANKOVSKÁ, Anežka - KOTLEBOVÁ, Jana. Význam Special Drawing Rights v súčasnom medzinárodnom menovom systéme. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2003. ISSN 0013-3035, 2003, roč. 51, č. 1, s. 72-82.

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE         CHOVANCOVÁ, Božena - KOTLEBOVÁ, Jana. Úloha ratingu pri hodnotení rizika v zmysle Bazilejskej dohody. In Acta academica karviniensia. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2004. ISSN 1212-415X, 2004, č. 1, s. 92-99.

ADE         KOTLEBOVÁ, Jana. Future stance of currencies in the International monetary system. In Economic Analysis. - Belgrade : Dejan Erić, 2010. ISSN 1821-2573, 2010, vol. 43, no.1-2, s. 61-69 [AH 0,5].

ADE         KOTLEBOVÁ, Jana. Main factors affecting the development of money stock in Slovakia and in other V4 countries. - Registrovaný: EBSCO. In Megatrend review : the international review of applied economics. - Belgrad : Megatrend University, 2010. ISSN 1820-4570, 2010, vol. 7, no. 2, s. 109-123. VEGA 1/0542/09.

ADE         KOTLEBOVÁ, Jana. Euro Area in the conditions of global imbalance. In International journal of economics and finance studies. - Turecko : The Social Sciences Research Society, 2011. ISSN 1309-8055, 2011, vol. 3, no. 2, s. 137-147. VEGA 1/0542/09, ITMS 26240120032. Dostupné na : <http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEF/2011.htm>.

 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFA            ŠIRAŇOVÁ, Mária - KOTLEBOVÁ, Jana. Possible impact of the ECB's outright purchase programmes on economic growth from individual eurozone countries' point of view. In MIC 2015. Managing sustainable growth. International conference. MIC 2015. Managing sustainable growth : joint international conference : Portorož, Slovenia 28-30 May 2015 [elektronický zdroj]. - Koper : University of Primorska, Faculty of mangement, 2015. ISBN 978-961-266-181-6, p. 195-207 online. VEGA 1/0326/15.

AFC            KOTLEBOVÁ, Jana. Recycling of the currencies - the case of USD and Eur in the current financial turmoil. - Registrovaný: Web of Science. In Political sciences, law, finance, economics and tourism. International multidisciplinary scientific conferences. Political sciences, law, finance, economics and tourism : SGEM International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts : conference proceedings : 1-10 September 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-26-1. ISSN 2367-5659, s. VEGA 1/0613/12.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC            KOTLEBOVÁ, Jana. Changes in the Holding of Liquidity during the Present Financial Crisis. - Registrovaný: Web of Science. In European Financial Systems 2014. International Scientific Conference. European Financial Systems 2014 : proceedings of the 11th International Scientific Conference : 12.-13.6.2014, Lednice. - Brno : Masaryk University, Česká republika 2014. ISBN 978-80-210-7153-7, pp. 322-329. VEGA 1/0613/12. Dostupné na : <http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2014/proceedings-EFS-2014.pdf>.

AFC            KOTLEBOVÁ, Jana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. When credit matters – possible room for ECB's success in quantitative easing from selected EA members' point of view. In International conference on finance and banking. Proceedings of the 15th international conference on finance and banking : 13-14 october 2015, (Prague, Czech Republic). - Opava : Silesian University in Opava, 2016. ISBN 978-80-7510-186-0, s. 209-220. VEGA 1/0326/15.

VEGA 1/0326/15 Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora – spoločný postup verzus individuálne riešenia – 2015 – 2017 – vedúca projektu

VEGA 1/0009/17 Budovanie kapitálovej únie v rámci Európy a jej efekty pre jednotlivé členské krajiny – 2017-2019

APVV-15-0666 Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku – 1.7.2016 – 31.12.2019 – spoluriešiteľ projektu SAV

Ocenenia

 • Kotlebová, J. - Chovancová, B.: Medzinárodné finančné centrá - zmeny v globálnej finančnej architektúre, Bratislava: Iura Edition 2010, cena rektora EU za najlepšiu monografiu v roku 2010

 Zahraničné pobyty

 • Január 2013 - Veľká Británia - Nottingham Trent University

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Ruský jazyk,
 • Francúzsky jazyk

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?