Načítavam stránku...

V termíme od 28. 4. 2017 (od 12,00 hod.) do 7. 5. 2017 (do 23,59 hod.) bude predzápis cez systém AiS2 - povinné pre všetkých študentov v pokračujúcich ročníkoch NHF EU v Bratislave.

Zapisovať sa budú:

Všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety ponúkané pre jednotlivé študijné programy sú viditeľné priamo v systéme AiS2.

Nižšie najdete študíjne plány pre 1. a 2. stupeň štúdia.

 

Študijný plán pre 1. stupeň štúdia

 

Študijný program:   NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO

Študijný odbor:        Národné hospodárstvo

Inžinierske štúdium:    denná forma

 

Národné hospodárstvo Počet kreditov Odporúčaný študijný program (týždenná výmera hodín za semester)
Ekonomická teória 1 5 2/2 s          
Podnikové hospodárstvo 5 2/2 s          
Matematika 5 2/2 s          
Svetová ekonomika 5 2/2 s          
Informatika I. a II. 4/3 2/2 s 0/2 s        
Cudzí jazyk I. 3/3/3 0/2 s 0/2 s 0/2 s      
Ekonomická teória 2 5   2/2 s        
Financie 5   2/2 s        
Základy práva 5   2/2 s        
Štatistika 5   2/2 s        
Kvantitatívne metódy v ekonómií 5   2/2 s        
Telovýchovné aktivity 1/1 0/2 z 0/2 z        
Cudzí jazyk II. 3/3/3     0/2 s 0/2s 0/2 s  
Hospodárska politika 5     2/2 s      
Účtovníctvo 5     2/2 s      
Sociálna politika 5     2/2 s      
Daňová teória a politika I. 6     2/2 s      
Marketing 5       2/2 s    
Manažment 5       2/2 s    
Dejiny ekonomických teórií 4       2/0 s    
Ekonomický rozvoj I. 5       2/2 s    
Národné účty 5         2/2 s  
Regionálna ekonómia a politika 1 6         2/2 s  
Verejné financie I. 6         2/2 s  
Systémy sociálneho zabezpečenia 5         2/2 s  
Empirický ekonomický výskum I. 5         2/2 s  
Seminár k záverečnej práci - BP1 2         0/2s  
Seminár k záverečnej práci - BP2 2           0/2 s
Hospodárska politika v ére globalizácie 5           2/2 s
Záverečná práca a obhajoba 4            
Štátna skúška 1 3            
Štátna skúška 2 3            
Spolu povinné predmety 158 28 32 27 22 32 17
Spolu povinne voliteľné predmety 11       11
Spolu výberové predmety 11     3 3   5
Spolu 180 28 32 30 30 32 28

 

 

 

Povinne voliteľné predmety študijného programu

Povinne voliteľné predmety (PVP) Kredity 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s
Manažment inovácií aplikovaný v praxi 5       2/2 s    
Prípadové štúdie z hospodárskej politiky I 6       2/2 s    
Prípadové štúdie z hospodárskej politiky II 6           2/2 s

 

Výberové predmety študijného programu

Povinne voliteľné predmety I Kredity 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s

Minimálny počet kreditov

na 1.stupni štúdia je 180.

 

 

Študijný plán pre 2. stupeň štúdia

 

Študijný program:   HOSPODÁRSKA POLITIKA

Študijný odbor:        Národné hospodárstvo

Inžinierske štúdium:    denná forma

 

HOSPODÁRSKA POLITIKA Počet kreditov

Odporúčaný študijný program

 (týždenná výmera hodín za semester)

Mikroekonómia 2 6 2/2 s      
Trh práce a politika zamestnanosti 5 2/2 s      
Úvod do ekonometrie 1 5 2/2 s      
Politika hospodárskej súťaže 5 2/2 s      
Štrukturálne súvislosti v ekonomike 5 2/2 s      
Makroekonómia 2 6   2/2 s    
Medzinárodná ekonómia 6   2/2 s    
Hospodárska politika II. 5   2/2 s    
Úvod do ekonometrie 2 5   2/2 s    
Ekonomický rast 5   2/2 s    
Analýza efektívnosti a produktivity 5     2/2 s  
Globálne sociálne nerovnosti 3     2/0 s  
Seminár z mikroekonomických politík I. 5     2/2 s  
Seminár z makroekonomických politík I. 5     2/2 s  
Ekonomický rozvoj II. 5     2/2 s  
Seminár k záverečnej práci DP1 2     0/2 z  
Seminár k záverečnej práci DP2 2       0/2 z
Sociálno-ekologická transformácia 3       0/2 s
Európske sociálne systémy 5       2/2 s
Záverečná práca a jej obhajoba 4        
Štátna skúška 1 3        
Štátna skúška 2 3        
Spolu povinné predmety 98 26 27 25 20
Spolu PVP 15 5 5 5
Spolu VP 7 3     4
Spolu 120 29 32 30 29

 

Povinne voliteľné  predmety študijného programu

Povinne voliteľné predmety (PVP) Kredity 1.s 2.s 3.s 4.s
Investície a inovácie v ekonomike 5 2/2 s       
Odborný seminár z ekonomickej analýzy 5   2/2 s    
Empirické analýzy ekonomického rastu 5      2/2 s   
Makroekonomický vývoj a hospodárske politiky na Slovensku (workshop NBS) 5     2/2 s   
Seminár z mikroekonomických politík II. 5       2/2 s
Seminár z makroekonomických politík II. 5       2/2 s

   

Výberové predmety študijného programu

Výberové predmety (VP) Kredity 1.s 2.s 3.s 4.s

Minimálny počet kreditov

na 2.stupni štúdia je 120.

 

 

 

 

Študenti druhého stupňa študijneho programu Poisťovníctvo zavítali dňa 12. apríla do spoločnosti Swiss Re, aby si pozreli priamo v teréne, ako prebiehajú procesy v jednej z najväčších zaisťovní na svete v rámci predmetu Zaistenie. Aj takýmito aktivitami sa nám darí spájať teóriu s praxou

Štúdium poisťovníctva rozhodne nie je nuda!

Milí študenti,

odporúčame venovať pozornosť pokynom pre odovzdávanie záverečných prác, kde nájdete informácie o forme a spôsobe odovzdávania záverečných prác. Odovzdať záverečnú prácu môžete na sekretariáte našej katedry počas pracovných dní do 15:00.

Zároveň dávame do pozornosti štátnicové okruhy pre:

štátne skúšky 1. stupňa štúdia

štátne skúšky 2. stupňa štúdia

Bc. Zuzana Drobková , študentka druhého stupňa študijneho programu Poisťovníctvo sa umiestnila s prácou na tému Možnosti poistenia kybernetických rizík v SR treťom mieste na fakultnej konferencii ŠVOČ NHF 2016/17. Vedúcou práce bola Ing. Z. Brokešová, PhD. Práca mapuje dopyt spoločností po krytí kybernetických rizík a porovnáva ho s aktuálnou ponukou kybernetického poisteniav SR. Gratulujeme!

V dňoch 03.04.2017 až 05.04.2017 navštívil Katedru poisťovníctva Prof. Russell Gerrard, Associate professor and Associate dean for undergraduate studies na Cass Business School, City University, London. Prof. Gerrard prezentoval výsledky svojej výskumnej činnosti na Vedeckom seminári Katedry poisťovníctva. Jeho prednášky zameriavajúcej sa na investovanie dôchodkových úspor a matematické modelovanie ich optimalizácie sa zúčastnili zamestnanci a PhD. študenti z NHF a FHI EU v Bratislave. Prednáška vzbudila veľkú diskusiu o téme, ktorá je veľmi aktuálna aj na Slovensku, nakoľko výška dôchodkových úspor je významne determinovaná práve výberom optimálnej investičnej stratégie v druhom a treťom pilieri. Okrem toho prof. Gerrard prednášal aj pre študentov o náhodných procesoch a stochastickom modelovaní. Prednášky sa zúčastnilo viac ako 50 študentov študijného programu Poisťovníctvo a študijného programu Aktuárstvo EU v Bratislave.

Ďakujeme za účasť všetkým zúčastneným a dúfam, ze vás tieto prednášky obohatili rovnako ako nás.

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?