Načítavam stránku...

konferencia

 

Katedra sociálneho rozvoja a práce 
Národohospodárska fakulta 
Ekonomická univerzita v Bratislave 

TREXIMA Bratislava

v spolupráci s Nadáciou NÁRODOHOSPODÁR

organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu

25 rokov transformácie centrálne plánovaných ekonomík: skúsenosti a perspektívy

1. a 2. decembra 2016
Hotel Sorea v Bratislave

 

Krajiny strednej a východnej Európy prešli za posledné štvrťstoročie hlbokými politickými a ekonomickými zmenami. Otázky trhu práce, pracovnej sily a zamestnanosti zostávajú v centre pozornosti akademikov ako aj tvorcov politík trhu práce. Aj keď agregátne ekonomické ukazovatele poukazujú na zvyšujúcu sa prosperitu v regióne, širšie otázky kvality života sú často zanedbávané a participácia niektorých skupín obyvateľstva na tomto vo všeobecnosti pozitívnom vývoji nie je dostatočná. Témy sociálnej politiky, sociálnej ochrany, sociálnej inklúzie a sociálnej kvality sa preto stávajú prioritami ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja. Zosúlaďovanie ekonomického rozvoja a vzdelávania je nevyhnutné pre ďalší progres.

Tieto výzvy budú nosnými témami medzinárodnej vedeckej konferencie.

Tešíme sa na Vaše články a stretnutie s Vami!

 

Vedecký výbor

Marek GORA - Warsaw School of Economics

Štěpán JURAJDA - CERGE-EI, Univerzita Karlova v Praze

Martin KAHANEC - Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

Gábor KÉZDI – Central European University Budapest

Martina LUBYOVÁ - Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Anton MARCINČIN - Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov

Géza MIHÁLY – TREXIMA Bratislava

Eva RIEVAJOVÁ – Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

Milan ŠIMEK - VŠB-TU Ostrava

Ganna VAKHITOVA - Kyiv School of Economics

Milan VODOPIVEC - University of Primorska, Koper

 

Tézy konferencie

Krajiny strednej a východnej Európy prešli za posledné štvrťstoročie hlbokými politickými a ekonomickými zmenami. Otázky trhu práce, pracovnej sily a zamestnanosti zostávajú v centre pozornosti akademikov ako aj tvorcov politík trhu práce. Aj keď agregátne ekonomické ukazovatele poukazujú na zvyšujúcu sa prosperitu v regióne, širšie otázky kvality života sú často zanedbávané a participácia niektorých skupín obyvateľstva na tomto vo všeobecnosti pozitívnom vývoji nie je dostatočná. Témy sociálnej politiky, sociálnej ochrany, sociálnej inklúzie a sociálnej kvality sa preto stávajú prioritami ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja. Zosúlaďovanie ekonomického rozvoja a vzdelávania je nevyhnutné pre ďalší progres.

Organizátori konferencie vítajú príspevky na každú z horeuvedených tém, ako aj špecifické otázky týkajúce sa:

 

 • transformácie trhov práce a ich inštitúcií;
 • reforiem systému sociálneho zabezpečenia a ich dopadov;
 • dopadov daňovej politiky na trhy práce;
 • politiky a stratégií zamestnanosti;
 • aktívnych politík trhu práce a opatrení na tvorbu nových pracovných miest;
 • diferenciácie odmeňovania a nerovnosti;
 • rodových nerovností na trhu práce;
 • uplatnenia sa ohrozených skupín obyvateľstva na trhu práce;
 • významu a výsledkov sociálneho partnerstva;
 • faktorov a dopadov migrácie a mobility pracovných síl;
 • vývoja kvalifikačných štruktúr obyvateľstva a možnosti zosúladenia požiadaviek na potreby kvalifikovaných pracovníkov;
 • strategických zámerov a prognóz rozvoja stredného a vysokého školstva s ohľadom na požiadavky trhu práce;
 • možnosti efektívneho využívania a rekvalifikácie nezamestnaných osôb;
 • duálneho vzdelávania;
 • alternatívnych foriem zamestnávania a prekérnej práce.

 

Príspevok

Príspevok na konferenciu:

Články na konferenciu prosíme poslať v štandardnom formáte vedeckého príspevku na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., pričom na formátovanie a rozsah textu nekladieme žiadne požiadavky. Prijatý príspevok na konferenciu môže byť prezentovaný v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Príspevok do časopisu:

Organizátori konferencie pripravujú špeciálne vydania v spolupráci:

Články na recenzné konanie do vybraného časopisu bude možné zaslať až po aktívnej účasti (vystúpení s príspevkom) na konferencii.

 

Termíny

 

 • pre zaslanie článku na konferenciu : 14. 10. 2016
 • oznámenie o prijatí/neprijatí článku na konferenciu: 21. 10. 2016
 • zaplatenie vložného a registrácia: 7. 11. 2016
 • pre zaslanie do vybraného časopisu: 31. 1. 2017

 

Vložné

Vložné na konferenciu je stanovené vo výške 60 EUR, pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave 50 EUR.

Úhrada vložného v prospech Nadácie NÁRODOHOSPODÁR na číslo účtu vedeného vo VÚB, a.s., RP Furdekova 16, 851 04 Bratislava 5. 

Číslo účtu: SK27 0200 0000 0001 3013 3012 

Variabilný symbol: 121216 

BIC: SUBASKBX  

Doplňujúci údaj: Priezvisko účastníka konferencie

 

Program konferencie

Program konferencie

 

Registrácia

Registrácia bude aktívna od 22. 10. 2016

 

Miesto konania konferencie

Hotel Sorea v Bratislave - http://www.sorea.sk/ bratislava/hotel-sorea-regia

Mapa - Mapa

 

Kontakt

Ekonomická univerzita v Bratislave

Katedra sociálneho rozvoja a práce

Dolnozemská cesta 1

852 19 Bratislava 5

Tel.: +421 2 672 91 463

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?