Načítavam stránku...

Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej forme štúdia (súbežné)

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) súbežné je určené pre študentov dennej formy inžinierskeho štúdia všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Prihlasovať sa naň môžu študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia, a to každoročne na základe oznamu zverejneného na stránke katedry spravidla vo februári – marci príslušného roka. Prihlásení záujemcovia budú pozvaní na stretnutie, kde sa dozvedia všetky potrebné informácie. 

 

Samotné štúdium trvá štyri semestre a realizuje sa dennou formou súbežne so štúdiom na vlastnom študijnom programe inžinierskeho štúdia, a to podľa schváleného študijného plánu.

Súčasťou štúdia je aj vykonanie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách v Bratislave. Štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a vykonaním záverečnej skúšky z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborných ekonomických predmetov pred skúšobnou komisiou.

 

Poplatok za túto formu DPŠ je vo výške 50,– € za semester.

Každý študujúci dostane počas štúdia zdarma základnú študijnú literatúru pre všetky predmety v rámci DPŠ. V cene je obsiahnuté aj zabezpečenie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách v Bratislave.

 

Prihlášku na toto štúdium nájdete tu.

 

Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme štúdia

Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme je určené pre absolventov ekonomicky zameraných fakúlt a vysokých škôl.

Prihlášky na štúdium možno posielať počas celého roka. Katedra ich priebežne eviduje a uchádzačom včas oznámi informáciu o ich zaradení na štúdium, ako aj termín zápisu a začiatku výučby. Zaraďuje sa približne po roku až dvoch od doručenia prihlášky v závislosti od aktuálneho počtu záujemcov. Prihláška sa podáva na tlačive ako pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské), ale uvedie sa v nej, že ide o štúdium DPŠ. Tlačivo prihlášky je dostupné tu. Možno ho získať aj na stránke MŠVVŠ SR (www.minedu.sk).

 

Záujemca o štúdium v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia externého pri prihlásení predkladá:

  • prihlášku na vysokoškolské štúdium 3. stupňa,
  • životopis (vlastnoručne podpísaný),
  • overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu.

 

Výber uchádzačov o štúdium sa robí každoročne v apríli - máji pre nasledujúci akademický rok a zohľadňuje sa pritom:

  • dátum doručenia prihlášky,
  • dĺžka pedagogickej praxe (uprednostňujú sa uchádzači, ktorí už učia na stredných školách a potrebujú si čím skôr doplniť kvalifikačné predpoklady),
  • u uchádzačov, ktorí nepôsobia v pedagogickom procese, sa berie do úvahy aj súvislosť so systémom ďalšieho vzdelávania.

 

Samotné štúdium trvá 4 semestre a realizuje sa formou 2-dňových sústredení – pondelok a utorok (každý deň 8 hodín výučby), a to v zimnom semestri v mesiacoch september až  december a v letnom semestri v mesiacoch február až apríl s periodicitou 1-2-krát do mesiaca. Štúdium sa realizuje podľa študijného plánu DPŠ externého.

Súčasťou štúdia je aj vykonanie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách v Bratislave. Štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a vykonaním záverečnej skúšky z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborných ekonomických predmetov pred skúšobnou komisiou.

 

Poplatok za externú formu DPŠ je vo výške 185,- € za semester.

Každý študujúci dostane počas štúdia zdarma základnú študijnú literatúru pre všetky predmety v rámci DPŠ. V cene je obsiahnuté aj zabezpečenie pedagogickej praxe na cvičných stredných školách v Bratislave.

 

Prílohy:

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?