Ing. Zuzana Brindzová, PhD.

Jazyky:
Anglický jazyk, Nemecký jazyk
Pozícia:
Odborný asistent
Oddelenie:
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Pozícia:
Tajomníčka oddelenia
Miestnosť:
3B40
Telefón:
1340
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Oblasti výskumu:
participatívny rozpočet,
decentralizácia verejnej správy,
rozpočty nižších vládnych úrovní,
regionálne disparity
Riešené projekty:
1.VEGA č. 1/0426/08
„Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky“
Vedúci projektu: Erika Neubauerová, doc. Ing., PhD.
Doba riešenia: 2008 - 2010
Pozícia: riešiteľ
Cieľom riešenia vedeckého projektu je analyzovať merateľné vplyvy kohéznej politiky Európskej únie na vybrané oblasti verejného sektora, ktorých efektívne fungovanie determinuje rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Definovaním príčin regionálnych disparít v Slovenskej republike sa kolektív riešiteľov pokúsi navrhnúť možné riešenia existujúcich problémov predovšetkým v zmysle priestorového aspektu verejných výdavkov s osobitným akcentom na vybrané oblasti ekonomickej a sociálnej infraštruktúry.

2.PMVP 2315021
„Modelová analýza možnosti financovania vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom absolventskej dane.“
Vedúci projektu: Ing. Daša Belkovicsová, PhD.
Doba riešenia projektu: 2010 – 2011
Pozícia: riešiteľ
Hlavným cieľom projektu je teoreticky vymedziť jednotlivé spôsoby financovania vysokoškolského vzdelania so zameraním na absolventskú daň, prostredníctvom modelovej analýzy overiť možnosti jej zavedenia v podmienkach Slovenskej republiky a vyhodnotiť jej dopady na jednotlivcov a štát. Predpokladom splnenia cieľa projektu je uskutočnenie kombinácie zberu a triedenia informácií najmä zo zahraničných zdrojov a výkonu vlastného vedeckého výskumu prostredníctvom jednotlivých teoretických metód výskumu.

3.Projekt pre hospodársku prax
„Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni“
Vedúci projektu: Erika Neubauerová, doc. Ing., PhD.
Doba riešenia: 2010 - 2011
Pozícia: riešiteľ
Predmetom výskumu bolo vypracovanie „Analytickej štúdie a metodiky rodovo citlivého rozpočtovania na národnej a regionálnej úrovni a overenie metodiky v praxi“ k Národnému projektu Rodovej rovnosti, pričom sú spracovávané dva výstupy:
Výstup č.1: Analytická štúdia a metodika zameraná na rodovo citlivé rozpočtovanie.
Výstup č.2: Správa z pilotného overenia zo zavedenia rodovo citlivého rozpočtovania pre oblasť/organizáciu. (vybraným subjektom je Ekonomická univerzita v Bratislave)

4. PMVP I-13-103-00
„Moderné formy rozpočtového hospodárenia v podmienkach Slovenskej republiky v kontexte rozpočtovej politiky Európskej únie.“
Vedúci projektu: Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.
Doba riešenia projektu: 2013
Hlavným cieľom projektu je teoreticky vymedziť jednotlivé systémy rozpočtového hospodárenia vo väzbe na aktuálny ekonomický vývoj, a prostredníctvom moderných, alternatívnych možnosti ich aplikovať v podmienkach Slovenskej republiky a vyhodnotiť ich dopady na všetky vládne úrovne v kontexte rozpočtovej politiky Európskej únie.
Konzultácie
Utorok 15.00 - 16.00
Streda 11.00 - 12.00
Diplomový seminár
Pondelok 13.30 - 15.00
Bakalársky seminár
Pondelok 13.30 - 15.00
Vyučované predmety:
Financie a mena
Verejné financie
Verejné rozpočty
Financie územnosprávnych celkov

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01
Financie a mena : praktikum / Zuzana Neupauerová, Juraj Válek, Erika Bartalosová ; recenzenti: Erika Neubauerová, Elena Beňová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 137 s. [6,13 AH] [6,131 AH]. - ISBN 978-80-225-3597-7
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (60% 3,699) - VÁLEK, Juraj (23% 1,421) - BARTALOSOVÁ, Erika (17% 1,011) - NEUBAUEROVÁ, Erika (rec.) - BEŇOVÁ, Elena (rec.)]

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADF01
Štruktúra územnej samosprávy ako východisko riešenia regionálnych disparít = The Structure of the territorial selfgovernment as a focal point of regional disparities solutions / Zuzana Neupauerová. - Spôsob prístupu: http://www.spektrum.caesar.sk/?%C8asopis:Aktu%26aacute%3Blne_%E8%26iacute%3Bslo_%E8asopisu. - Popis urobený: 12.6.2012. - Názov z titulnej obrazovky.
In Ekonomické spektrum [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2012. - ISSN 1336-9105. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 4-12 online.
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

ADF02
Rodovo citlivé rozpočtovanie na úrovni samospráv = Gender budgeting at the local level / Zuzana Neupauerová. - Spôsob prístupu: http://www.spektrum.caesar.sk/?%C8asopis:Aktu%26aacute%3Blne_%E8%26iacute%3Bslo_%E8asopisu. - Popis urobený: 29.11.2012.
In Ekonomické spektrum [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2012. - ISSN 1336-9105. - Roč. 7, č. 4 (2012), s. 59-66 online.
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

ADF03
Legislatívna úprava komunálnych volieb vo vybraných krajinách = Legislative amendments of municipal elections in selected countries / Zuzana Neupauerová. - Spôsob prístupu: http://www.spektrum.caesar.sk/?%C8asopis:Aktu%26aacute%3Blne_%E8%26iacute%3Bslo_%E8asopisu. - Popis urobený: 2.5.2013. - Názov z titulnej obrazovky.
In Ekonomické spektrum [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2013. - ISSN 1336-9105. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 57-70 online.
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFB01
Priestorový aspekt uplatňovania rodovo citlivého rozpočtovania = The spatial aspect of gender-sensitive budgeting / Zuzana Neupauerová.
In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. a 18. mája 2012, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2012. - ISBN 978-80-225-3398-0. - S. 389-398.
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01
Posilnenie finančnej sily regiónov zvýšením daňových príjmov cez širšie portfólio priamych daní / Zuzana Neupauerová.
In Mladá veda VŠEMVS 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej internetovej konferencie : Bratislava, 14.-25.5.2012. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - ISBN 978-80-89600-04-5. - S. 70-74.
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

AFD02
Systém verejných rozpočtov v Spojených štátoch amerických = The System of public budgets in the United States of America / Zuzana Neupauerová.
In Financie a riziko [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra = Finance and risk : proceedings of the 14th international scientific conference of the Department of Finance, Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava which was held on November 26, 2012 at the University of Economics in Bratislava under the auspices of the Minister of Finance of the Slovak Republic Peter Kažimír. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3515-1. - S. [1-9].
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

AFD03
Rodový pohľad na aktuálny systém regionálneho školstva = A gender perspective on the current system of regional education / Zuzana Neupauerová. - PMVP I-13-103-00.
In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder / recenzenti Dana Tkáčová, Ivan Laluha. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. - ISBN 978-80-225-3637-0. - S. 387-402.
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

AFD04
Systém verejnej správy a financovania územnej samosprávy v krajinách V4 / Zuzana Neupauerová. - PMVP I-13-103-00.
In Scientia iuventa 2013 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, 6. jún 2013, Banská Bystrica / recenzenti: Jaroslav Ďaďo, Marian Gúčik. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2013. - ISBN 978-80-557-0535-4. - S. [1-15].
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01
Vývoj regionálneho HDP a prognóza miery nezamestnanosti / Zuzana Neupauerová. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu: http://www.derivat.sk/files/casopis%202012/Dec_2012_Neupauerova-prispevok.pdf. - Popis urobený: 12. 12. 2012. - Názov z titulnej obrazovky.
In Finančné trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. - ISSN 1336-5711. - Č. December (2012), s. 1-8 online.
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

BDF02
Komparácia financovania mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a v Prahe / Zuzana Neupauerová. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu: http://www.derivat.sk/files/2013%20casopis/2013_Jan_MHD_Komparacia_financovania%20MHD.pdf. - Popis urobený: 15. 1. 2013. - Názov z titulnej obrazovky.
In Finančné trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. - ISSN 1336-5711. - Č. Január (2013), s. 1-19.
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

BDF03
Fiškálna a rozpočtová politika v kontexte prechodu k fiškálnej únií vo vybraných krajinách / Zuzana Neupauerová. - Spôsob prístupu: http://www.derivat.sk/files/2013%20casopis/2013_Marec_FiskalnaUnia.pdf.
In Finančné trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. - ISSN 1336-5711. - Č. Marec (2013), s. 1-12 online.
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

BDF04
Aktuálny systém miestnych daní v našich podmienkach – užitočné rady a príklady / Zuzana Neupauerová. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu: http://www.derivat.sk/files/2013%20casopis/2013_Marec_Aktualny%20system%20miestnych%20dani.pdf. - Popis urobený: 20.3. 2013.
In Finančné trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. - ISSN 1336-5711. - Č. Marec (2013), s. 1-8 online.
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

BDF05
Systém verejnej správy vo Švajčiarsku / Zuzana Neupauerová. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu: http://www.derivat.sk/files/2013%20casopis/2013_Maj_Neupauerova_Svajciarsko.pdf. - Popis urobený: 22.5. 2013.
In Finančné trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. - ISSN 1336-5711. - Č. Máj (2013), s. 1-7 online.
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

BDF06
Regionálne dane ako nástroj regionálnej politiky vo vybraných krajinách / Zuzana Neupauerová. - PMVP č. I-13-103-00. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu: http://www.derivat.sk/files/2013%20casopis/2013_Jun_RegionalDaneNeupauerova.pdf. - Popis urobený: 3. 6. 2013. - Názov z titulnej obrazovky.
In Finančné trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. - ISSN 1336-5711. - Č. Jún (2013), s. 1-8 online.
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)

BFA01
Riešenia regionálnych disparít vo vybraných krajinách prostredníctvom miestnych daní / Zuzana Neupauerová.
In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : [zborník abstraktov] : XVII. ročník mezinárodní odborné konference, VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 13. - 14. 4. 2012 [Praha]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2012. - ISBN 978-80-245-1764-3. - S. 87.
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE01
Moderná forma rozpočtového hospodárenia v podmienkach Slovenskej republiky – využitie participatívneho rozpočtovania v Bratislave = Modern form of management of the budget in the conditions of the Slovak Republic – the use of participatory budgeting in Bratislava / Zuzana Neupauerová. - VEGA 1/0848/11.
In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí [elektronický zdroj] : [zborník abstraktov] : XVIII. ročník mezinárodní odborné konference, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 12. - 13. 4. 2013 : konference se pořádá u příležitosti 60. výročí založení Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. - ISBN 978-80-245-1929-6. - S. [1-12].
[NEUPAUEROVÁ, Zuzana (100%)]