Načítavam stránku...

Dátum zverejnenia: 25.5.2017  

 

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii   o d b o r n ý    a s i s t e n t   nasledovne:

–        3 miesta na Katedru ekonomickej teórie

z toho:  1 miesto, nástup: 8. 7. 2017

             1 miesto, nástup: 1. 9. 2017

            1 miesto, nástup: 1. 9. 2017 na dobu určitú do 31. 8. 2018

Forma výberového konania: ústny pohovor

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

–      vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD., resp. CSc.,

–      pedagogická prax v oblasti ekonomického vzdelávania,

–      zameranie vedeckovýskumnej činnosti na oblasť makroekonómie, medzinárodnej ekonómie a ekonómie európskej integrácie,

–      publikačná aktivita v oblasti ekonómie s preferenciou na domáce a zahraničné časopisy s vysokým impakt faktorom,

–      ovládanie anglického jazyka slovom a písmom,

–      analytické zručnosti, ovládanie softvéru v oblasti štatistickej analýzy a ekonometrie je výhodou,

–      účasť vo výskumných projektoch,

–      medzinárodné vedecké kontakty,

–      komunikatívnosť, morálna a občianska bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasu na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: motivačný list, profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých tituloch, o vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti za posledných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov vrátane ich kópií, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz Scopus a WoS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch na vysokých školách sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka a na iných inštitúciách s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

Výberové konanie sa uskutoční v  budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

 

 

Dátum zverejnenia: 25.5.2017  

 

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii    o d b o r n ý    a s i s t e n t   nasledovne:

–        2 miesta na Katedru financií

 z toho: –  1 miesto na Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov

                nástup: 1. 9. 2017

           –  1 miesto na Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva

                nástup: 1. 10. 2017

Forma výberového konania: ústny pohovor

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

–      vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD., resp. CSc.,

–      pedagogická prax a vedeckovýskumná činnosť v oblasti verejných financií, resp. daňovníctva,

–      publikačná aktivita s preferenciou na domáce a zahraničné časopisy s vysokým impakt faktorom,

–      ovládanie anglického jazyka slovom a písmom,

–      analytické zručnosti, ovládanie softvéru v oblasti štatistickej analýzy a ekonometrie je výhodou,

–      účasť vo výskumných projektoch,

–      medzinárodné vedecké kontakty,

–      komunikatívnosť, morálna a občianska bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasu na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: motivačný list, profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých tituloch, o vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti za posledných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov vrátane ich kópií, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz Scopus a WoS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch na vysokých školách sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka a na iných inštitúciách s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

Výberové konanie sa uskutoční v  budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

 

 

Dátum zverejnenia: 25.5.2017  

 

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii   o d b o r n ý    a s i s t e n t   nasledovne:

–        2 miesta na Katedru sociálneho rozvoja a práce

Nástup: 1. 9. 2017

Forma výberového konania: ústny pohovor

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

–           vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD., resp. CSc.,

–           pedagogická prax najmä so zameraním na trh práce, pracovnú silu, zamestnanosť a politiky trhu práce, sociálnu ochranu, sociálnu inklúziu alebo sociálnu kvalitu,

–           zameranie vedeckovýskumnej činnosti na trh práce, pracovnú silu, zamestnanosť a politiky trhu práce, sociálnu ochranu, sociálnu inklúziu alebo sociálnu kvalitu,

–           publikačná aktivita s preferenciou na domáce a zahraničné časopisy s vysokým impakt faktorom,

–           ovládanie anglického jazyka slovom a písmom,

–           analytické zručnosti, ovládanie softvéru v oblasti štatistickej analýzy a ekonometrie je výhodou,

–           účasť vo výskumných projektoch,

–           medzinárodné vedecké kontakty,

–           komunikatívnosť, morálna a občianska bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasu na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: motivačný list, profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých tituloch, o vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti za posledných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov vrátane ich kópií, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz Scopus a WoS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch na vysokých školách sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka a na iných inštitúciách s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do štyroch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

Výberové konanie sa uskutoční v  budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou. 

 

Prílohy:

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?