Načítavam stránku...

Radostné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2018 pevné zdravie,

veľa nových síl v práci, pohodu a spokojnosť v osobnom živote

Vám praje

Mikuláš Luptáčik

dekan fakulty 

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu NHF v Bratislave týmto v súlade s Článkom 1a Článkom 4 Volebného poriadku NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb:

Milé kolegyne, kolegovia, študentky, študenti,

Dekan NHF EU v Bratislave a ŠP NHF EU v Bratislave Vás pozývajú na stretnutie pri príležitosti rozsvietenia vianočného stromčeka.

Pripomeňme si spolu začiatok sviatočného adventného obdobia.

Rozsvietenie vianočného stromčeka sa uskutoční 4.12.2017 o 12.30 hod. v budove Národohospodárskej fakulty.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Milí študenti, 

Pozývame vás na výskumný seminár na tému: Fiškálna udržateľnosť a budúcnosť eurozóny, ktorý sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky v stredu 8. novembra 2017 od 13:30 do 15:00 v spoločenskej miestnosti NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na seminári privítame vzácneho hosťa pána Mgr. Ľudovíta Ódora z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,

v súvislosti s Týždňom udržateľnosti na EU v Bratislave 2017 (6.11.2017 - 13.11.2017) si Vám dovoľujeme adresovať informácie o celouniverzitných podujatiach, ktoré organizuje Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave v spolupráci s fakultami EU v Bratislave, ako aj ďalšími organizáciami, na ktoré ste srdečne pozvaní:

Pondelok 6.11.2017 o 9:00 h – Junior mentoring na EU v Bratislave (spoločenská miestnosť v budove rektorátu V2).

- spolupráca s:  Universidade Católica Portuguesa, Porto (Portugalsko) – akreditovaná EQUIS, AMBA, AIESEC, OIKOS.

- prezentácia Idea Puzzle® odporúčanej Európskou asociáciou univerzít, spolu s iniciatívami študentských organizácií AIESEC a OIKOS určená študentom a absolventom všetkých stupňov štúdia, pedagógom a výskumným pracovníkom.

Pondelok 6.11.2017 o 11:00 h – Festival udržateľnosti (spoločenská miestnosť v budove rektorátu V2).

- podujatie gestoruje Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave.

- súťaž pre študentov.

Pondelok 6.11.2017 o 12:30 h – Promócie absolventov doktorandského štúdia EU v Bratislave (Aula EU v Bratislave).

- slávnostné podujatie určené študentom / absolventom všetkých stupňov štúdia a všetkým pracovníkom EU v Bratislave.

Streda 8.11.2017 o 8:00 h – Prijatie v rámci medzinárodnej konferencie „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“ (Rokovacia miestnosť A3.04, 3. poschodie v budove rektorátu V2).

- spolupráca s: Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov.

- úvodná časť podujatia určená spíkrom medzinárodnej konferencie „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“ a pozvaným hosťom.

Streda 8.11.2017 do 17:00 h – Medzinárodná konferencia „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“ (spoločenská miestnosť v budove rektorátu V2).

- spolupráca s: Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov.

- podujatie určené všetkým študentom a absolventom všetkých stupňov štúdia, pedagógom a výskumným pracovníkom.

Piatok 10.11.2017 od 9:00 h – Junior mentoring - Inovácie "veni": KNOW (Rokovacia miestnosť A3.04, 3. poschodie v budove rektorátu V2).

- spolupráca s:  Instituto Politécnico do Porto, Porto (Portugalsko) – člen EURASHE.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

- úvodná časť (1. Inovácie "veni": KNOW) podujatia koncipovaného ako podpora inovácií a kreativity na fakultách EU v Bratislave v troch nadväzujúcich krokoch:

  1. Inovácie "veni": KNOW
  2. Inovácie "vidi": HOW
  3. Inovácie "vici": KNOW HOW

- junior mentoring určený zástupcom fakúlt EU v Bratislave v dvoch kreatívnych medzifakultných tímoch študentov.

Sobota 11.11.2017 od 9:00 h – Súťaž pre študentov - Inovácie "vidi": HOW (Miestnosti A3.12 a A3.13, 3. poschodie v budove rektorátu V2).

- záštita predsedu vlády SR p. Roberta Fica.

- spolupráca s:  Instituto Politécnico do Porto, Porto (Portugalsko) – člen EURASHE.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

- pokračovanie (2. Inovácie "vidi": HOW) podujatia koncipovaného ako podpora inovácií a kreativity na fakultách EU v Bratislave v troch nadväzujúcich krokoch:

  1. Inovácie "veni": KNOW
  2. Inovácie "vidi": HOW
  3. Inovácie "vici": KNOW HOW

- súťaž zástupcov fakúlt EU v Bratislave v dvoch kreatívnych medzifakultných tímoch študentov.

Pondelok 13.11.2017 od 9:00 h - Prezentácia výsledkov súťaže pre študentov - Inovácie "vici": KNOW HOW (Rokovacia miestnosť A3.04, 3. poschodie v budove rektorátu V2).

- spolupráca s:  Instituto Politécnico do Porto, Porto (Portugalsko) – člen EURASHE.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

- záverečná časť (3. Inovácie "vici": KNOW HOW) podujatia koncipovaného ako podpora inovácií a kreativity na fakultách EU v Bratislave v troch nadväzujúcich krokoch:

  1. Inovácie "veni": KNOW
  2. Inovácie "vidi": HOW
  3. Inovácie "vici": KNOW HOW

- prezentácia výsledkov súťaže zástupcov fakúlt EU v Bratislave v dvoch kreatívnych medzifakultných tímoch študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar organizujú zbierku Daruj radosť a vyčaríš úsmev, v ktorej je možné darovať sladkosti, detské knihy, školské potreby, či stolové hry pre deti z detských domov a krízových centier.

Hlavným motívom tejto zbierky je urobiť deťom krajšie Vianoce. Zbierka bude prebiehať od 30. októbra do 8. decembra 2017. Do zbierky sa môžete zapojiť jednoduchým spôsobom. Stačí priniesť sladkosť, detskú knihu, školskú potrebu či stolovú hru na 3. poschodie do miestnosti A3.06 – Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou.

Po ukončení zbierky budú vedením Ekonomickej univerzity v Bratislave, organizáciou Úsmev ako dar a študentmi univerzity tieto darčeky odovzdané deťom v detských domovoch a krízových centrách.

Pokúsme sa spoločne vyčarovať, čo najviac detského úsmevu, ktorý bude vďakou za každú maličkosť.

Deväť študentov ekonomických a právnických fakúlt slovenských univerzít získalo ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2017, ktoré udeľuje Slovenská komora daňových poradcov v tomto roku prvý raz. Jednotlivé práce sú prínosom pre daňovú teóriu a prax. Do akcie sa zapojilo 5 rôznych fakúlt. Jednotlivé katedry, na ktorých práce vznikli, vyselektovali a nominovali najlepšie práce z uplynulého školského roka.  Členovia Slovenskej komory daňových poradcov, ktorí práce posudzovali len z pohľadu prípadného rozporu s etikou daňového poradcu, boli schválení na zasadnutiach príslušných metodicko-legislatívnych komisií. 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?