Načítavam stránku...

Milé kolegyne, kolegovia, študentky, študenti,

Dekan NHF EU v Bratislave a ŠP NHF EU v Bratislave Vás pozývajú na stretnutie pri príležitosti rozsvietenia vianočného stromčeka.

Pripomeňme si spolu začiatok sviatočného adventného obdobia.

Rozsvietenie vianočného stromčeka sa uskutoční 4.12.2017 o 12.30 hod. v budove Národohospodárskej fakulty.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Milí študenti, 

Pozývame vás na výskumný seminár na tému: Fiškálna udržateľnosť a budúcnosť eurozóny, ktorý sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky v stredu 8. novembra 2017 od 13:30 do 15:00 v spoločenskej miestnosti NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na seminári privítame vzácneho hosťa pána Mgr. Ľudovíta Ódora z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,

v súvislosti s Týždňom udržateľnosti na EU v Bratislave 2017 (6.11.2017 - 13.11.2017) si Vám dovoľujeme adresovať informácie o celouniverzitných podujatiach, ktoré organizuje Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave v spolupráci s fakultami EU v Bratislave, ako aj ďalšími organizáciami, na ktoré ste srdečne pozvaní:

Pondelok 6.11.2017 o 9:00 h – Junior mentoring na EU v Bratislave (spoločenská miestnosť v budove rektorátu V2).

- spolupráca s:  Universidade Católica Portuguesa, Porto (Portugalsko) – akreditovaná EQUIS, AMBA, AIESEC, OIKOS.

- prezentácia Idea Puzzle® odporúčanej Európskou asociáciou univerzít, spolu s iniciatívami študentských organizácií AIESEC a OIKOS určená študentom a absolventom všetkých stupňov štúdia, pedagógom a výskumným pracovníkom.

Pondelok 6.11.2017 o 11:00 h – Festival udržateľnosti (spoločenská miestnosť v budove rektorátu V2).

- podujatie gestoruje Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave.

- súťaž pre študentov.

Pondelok 6.11.2017 o 12:30 h – Promócie absolventov doktorandského štúdia EU v Bratislave (Aula EU v Bratislave).

- slávnostné podujatie určené študentom / absolventom všetkých stupňov štúdia a všetkým pracovníkom EU v Bratislave.

Streda 8.11.2017 o 8:00 h – Prijatie v rámci medzinárodnej konferencie „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“ (Rokovacia miestnosť A3.04, 3. poschodie v budove rektorátu V2).

- spolupráca s: Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov.

- úvodná časť podujatia určená spíkrom medzinárodnej konferencie „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“ a pozvaným hosťom.

Streda 8.11.2017 do 17:00 h – Medzinárodná konferencia „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“ (spoločenská miestnosť v budove rektorátu V2).

- spolupráca s: Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov.

- podujatie určené všetkým študentom a absolventom všetkých stupňov štúdia, pedagógom a výskumným pracovníkom.

Piatok 10.11.2017 od 9:00 h – Junior mentoring - Inovácie "veni": KNOW (Rokovacia miestnosť A3.04, 3. poschodie v budove rektorátu V2).

- spolupráca s:  Instituto Politécnico do Porto, Porto (Portugalsko) – člen EURASHE.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

- úvodná časť (1. Inovácie "veni": KNOW) podujatia koncipovaného ako podpora inovácií a kreativity na fakultách EU v Bratislave v troch nadväzujúcich krokoch:

 1. Inovácie "veni": KNOW
 2. Inovácie "vidi": HOW
 3. Inovácie "vici": KNOW HOW

- junior mentoring určený zástupcom fakúlt EU v Bratislave v dvoch kreatívnych medzifakultných tímoch študentov.

Sobota 11.11.2017 od 9:00 h – Súťaž pre študentov - Inovácie "vidi": HOW (Miestnosti A3.12 a A3.13, 3. poschodie v budove rektorátu V2).

- záštita predsedu vlády SR p. Roberta Fica.

- spolupráca s:  Instituto Politécnico do Porto, Porto (Portugalsko) – člen EURASHE.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

- pokračovanie (2. Inovácie "vidi": HOW) podujatia koncipovaného ako podpora inovácií a kreativity na fakultách EU v Bratislave v troch nadväzujúcich krokoch:

 1. Inovácie "veni": KNOW
 2. Inovácie "vidi": HOW
 3. Inovácie "vici": KNOW HOW

- súťaž zástupcov fakúlt EU v Bratislave v dvoch kreatívnych medzifakultných tímoch študentov.

Pondelok 13.11.2017 od 9:00 h - Prezentácia výsledkov súťaže pre študentov - Inovácie "vici": KNOW HOW (Rokovacia miestnosť A3.04, 3. poschodie v budove rektorátu V2).

- spolupráca s:  Instituto Politécnico do Porto, Porto (Portugalsko) – člen EURASHE.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

- záverečná časť (3. Inovácie "vici": KNOW HOW) podujatia koncipovaného ako podpora inovácií a kreativity na fakultách EU v Bratislave v troch nadväzujúcich krokoch:

 1. Inovácie "veni": KNOW
 2. Inovácie "vidi": HOW
 3. Inovácie "vici": KNOW HOW

- prezentácia výsledkov súťaže zástupcov fakúlt EU v Bratislave v dvoch kreatívnych medzifakultných tímoch študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar organizujú zbierku Daruj radosť a vyčaríš úsmev, v ktorej je možné darovať sladkosti, detské knihy, školské potreby, či stolové hry pre deti z detských domov a krízových centier.

Hlavným motívom tejto zbierky je urobiť deťom krajšie Vianoce. Zbierka bude prebiehať od 30. októbra do 8. decembra 2017. Do zbierky sa môžete zapojiť jednoduchým spôsobom. Stačí priniesť sladkosť, detskú knihu, školskú potrebu či stolovú hru na 3. poschodie do miestnosti A3.06 – Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou.

Po ukončení zbierky budú vedením Ekonomickej univerzity v Bratislave, organizáciou Úsmev ako dar a študentmi univerzity tieto darčeky odovzdané deťom v detských domovoch a krízových centrách.

Pokúsme sa spoločne vyčarovať, čo najviac detského úsmevu, ktorý bude vďakou za každú maličkosť.

Deväť študentov ekonomických a právnických fakúlt slovenských univerzít získalo ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2017, ktoré udeľuje Slovenská komora daňových poradcov v tomto roku prvý raz. Jednotlivé práce sú prínosom pre daňovú teóriu a prax. Do akcie sa zapojilo 5 rôznych fakúlt. Jednotlivé katedry, na ktorých práce vznikli, vyselektovali a nominovali najlepšie práce z uplynulého školského roka.  Členovia Slovenskej komory daňových poradcov, ktorí práce posudzovali len z pohľadu prípadného rozporu s etikou daňového poradcu, boli schválení na zasadnutiach príslušných metodicko-legislatívnych komisií. 

Pozývame všetkých študentov a zamestnancov EU v Bratislave na slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018, ktoré sa uskutoční v utorok 26. septembra 2017 o 9:15 h v Aule EU v Bratislave.


Program:

 • Príhovor rektora EU v Bratislave
 • Príhovory hostí
 • Udelenie Ceny rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za pedagogickú činnosť
 • Udelenie Ceny Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť
 • Vystúpenie folklórneho súboru Ekonóm

Autorský kolektív z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií, s finančnou podporou Nadácie ČSOB, v spolupráci s Nadáciou Národohospodár a vydavateľstvom Wolters Kluwer, vydal knižnú publikáciu s názvom „Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku“. Publikácia autorského kolektívu v zložení Ing. Peter Árendáš, PhD., prof. Ing. Božena Chovancová, PhD., Ing. Vladimír Gvozdják, Ing. Jaroslav Hudcovský, Ing. Michaela Dorocáková a Ing. Patrik Slobodník sa zaoberá problematikou dôchodkových systémov s dôrazom na rôzne schémy dôchodkového sporenia, ktoré fungujú na Slovensku a v zahraničí.

Kniha „Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku“ prináša nielen prehľad historického vývoja a súčasného stavu, ale aj analýzu fungovania slovenských a zahraničných dôchodkových fondov. Čitateľ sa tak môže oboznámiť so základnými historickými udalosťami, ktoré mali významný vplyv na vývoj systémov dôchodkového zabezpečenia, ako aj so špecifikami fungovania týchto systémov vo vybraných krajinách, ako sú USA, Nemecko, Čile, Čína alebo Japonsko. Výrazná pozornosť je venovaná tiež hĺbkovej analýze vývoja a výkonnosti slovenských dôchodkových fondov druhého a tretieho piliera dôchodkového zabezpečenia.

Ing. Peter Árendáš, PhD. (vedúci autorského kolektívu): „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo publikovať monografiu „Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku“. V mene autorského kolektívu by som sa chcel poďakovať Nadácii ČSOB, ktorá podporila vydanie tejto publikácie v rámci projektu „Kapitalizačný pilier dôchodkového zabezpečenia na Slovensku a v zahraničí“. Verím, že svojim zameraním a kvalitou má potenciál osloviť veľkú časť nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti.“

doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. (recenzent knihy): „Posudzovanú knihu hodnotím veľmi pozitívne. Svojim obsahom je pionierskym autorským dielom v danej oblasti, ktoré na slovenskom knižnom trhu jednoznačne chýbalo.“

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?