Načítavam stránku...

Voľba študijného programu a fakulty je veľmi dôležité rozhodnutie pre mnohých mladých ľudí a je potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť už teraz! V súčasnosti sa o perspektíve, či uplatnení odboru možno dozvedieť z viacerých rebríčkov. Tie môžu uľahčiť rozhodnutie o voľbe budúceho štúdia. Viac ako na atraktívny názov študijného programu je teda dobré sa zamerať na kritérium uplatnenia sa, perspektívu do budúcnosti, aká je šanca zamestnať sa v odbore a výšku mzdy absolventov. O kvalite študijných programov na Národohospodárskej fakulte svedčia podľa portálu Trendy práce aj TOP umiestnenia odborov podľa uplatnenia na trhu práce. Rovnako aj portál profesia.sk každoročne zverejňuje rebríček najžiadanejších absolventov a práve Ekonomická univerzita v Bratislave si drží prvenstvo už niekoľko rokov.

Katedrami ekonomických a právnických fakúlt slovenských univerzít bolo nominovaných a  Slovenskou komorou daňových poradcov ocenených celkovo 13 záverečných prác zo siedmich fakúlt v rámci "TAX ADVISERS AWARD 2019". Ide o ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. a doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií (NHF EUBA) študentský tím v zložení Bc. Hercegh Ondrej, Bc. Lin Xinyi,, Bc. Macák Marek, Bc. Vateha Marko David a Ing. Zeman Mário aj tento rok meral svoje zručnosti na svetovom kole súťaže v obchodovaní RITC 2020, ktoré odborne zastrešuje Rotman School of Management (University of Toronto, Kanada). Súťaže sa zúčastnilo 48 univerzít z celého sveta okrem Afriky.

Nový semester, nový harmonogram DSC aktivít. Naši študenti majú ďalšiu unikátnu možnosť naučiť sa základy programovania v Pythone, pochopiť oblasť Data Science a spoznať nových ľudí. 
 
V letnej edícií nadviažeme na znalosti, ktoré sme spolu naberali od septembra do decembra minulého roka. V priebehu marca uvidíme ako sa nám bude dariť s našim modelom umelej inteligencie na trhu s realitami.
 
Informácia pre tých, ktorí neboli súčasťou minulo-semestrálnych aktivít klubu. Znalosť Python-u nie je nutná. Lekcie budú pokrývať iba základné príkazy a nebude náročné ich zvládať. Komplikované by mohlo byť to, že sa budeme venovať iba veľmi úzkej a špecifickej časti programovania bez širšieho kontextu, ktorý bol predstavený v zime.
 
Na programe budú tri prednášky, počas ktorých vypracujeme pod vedením odborníkov z praxe (ERSTE GROUP IT - Viedeň) kompletný end-to-end machine learning projekt. Cieľom týchto troch lekcií je naprogramovať model umelej inteligencie, ktorý bude predpovedať ceny nehnuteľností v Kalifornii. Počas lekcií si zopakujeme ako pracovať s dátami a ako ich jednoducho a hravo upravovať do želanej podoby, pozrieme sa lepšie na vizualizačné techniky a napíšeme spoločne samoučiaci sa algoritmus.

Najlepšou reklamou Národohospodárskej fakulty sú jej úspešní absolventi. Sme radi, že toto tvrdenie môžeme opäť dokladovať ďalším skvelým úspechom! 

Guvernér NBS Peter Kažimír dňa 22. novembra 2019 udelil cenu guvernéra NBS autorom troch študentských prác z roku 2019. Až dve ocenenia si odniesli absolventi študijného programu Hospodárska politika na NHF - Ing. Erika Majzlíková, PhD. za dizertačnú prácu na tému „Deindustrialization and its drivers: An input-output approach" (2.miesto) a Ing. Radoslav Tupý s diplomovou prácou „Nekonvenčná menová politika ECB a jej vplyv na ekonomiku eurozóny" (3.miesto).

Guvernér Kažimír ocenil záujem študentov o náročné otázky hospodárskej politiky a ekonomickej teórie. Vyzdvihol, že na Slovensku je mnoho bystrých a pracovitých mladých ľudí, ktorí majú záujem o rozvoj ekonómie, a považuje si za česť privítať a oceniť tých najlepších z nich.

Národohospodárska fakulta si ako jeden z lídrov v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku plne uvedomuje spoločenskú zodpovednosť v oblasti ochrany životného prostredia. O to významnejšie, že fakulta sa podieľa na vzdelávaní mladých ľudí, ktorí takto preberajú svoju zodpovednosť za našu budúcnosť. Študenti a zamestnanci NHF považujú klimatické zmeny a potrebu ochrany našej planéty za zásadnú vec, a tak sa počnúc týmto akademickým rokom budeme snažiť aplikovať zelené riešenia napriek rôznymi činnosťami na fakulte.

Fakulta sa pripojila k signatárom Klimatického štrajku v rámci ktorého sme tiež absolvovali aj turistiku zamestnancov a študentov NHF v prostredí Malých Karpát.

Ako ďalší míľnik sme si stanovili plošný zákaz odovzdávania seminárnych prác na fakulte v papierovej podobe, ktorý bol odsúhlasený aj na ostatnom zasadnutí kolégia dekanky v októbri 2019. Študenti tak seminárne práce budú odovzdávať už len v elektronickej podobe. Chceme tak šetriť nielen prírodu, ale aj finančné prostriedky študentov, ktoré môžu byť použité efektívnejšie.  

Týmto však naše iniciatívy za lepšie životné prostredie nekončia. Sledujte naše kroky aj naďalej.

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu dňa 26.9.2019 udelil Prémiu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2018/2019 Ing. Dávidovi Hojdanovi, absolventovi študijného programu Hospodárska politika na NHF EU v Bratislave a víťazovi ŠVOČ na EU v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 s prácou na tému „Je káva nad zlato? Odhad cenovej elasticity“.

Dávid pokračuje vo vedeckej práci aj pri štúdiu na 3. stupni na NHF - externej vzdelávacej inštitúcii - Ekonomickom ústave SAV pod vedením Prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. s témou dizertačnej práce Rast hnaný dlhom alebo dlh hnaný rastom?“.

Ocenenému srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy vo vedeckom bádaní!

Naši študenti majú unikátnu možnosť naučiť sa základy programovania v Pythone, pochopiť oblasť Data Science a spoznať nových ľudí.

Študentský klub je formát pomerne bežný v zahraničí, ktorý funguje na princípe „samo-učiacej“ sa skupiny študentov, ktorí sa učia sami alebo si medzi seba pozývajú lektorov z praxe. Od zimného semestra 2019/2020 sa otvára nultý, pilotný ročník pozostávajúci z 10 prednášok trvajúcich 1,5 hodiny. Kurz má slúžiť ako úvod do programovacieho jazyka Python a do problematiky Data Science.

Členovia KBMF boli za svoju výskumnú a publikačnú činnosť ocenení Cenou EUBA za publikačnú činnosť 2018 udeľovanú každoročne nezávislou komisiou významných odborníkov pod záštitou rektora EUBA.  Slávnostné ocenenie víťazov sa uskutočnilo dňa 16.9.2019 počas slávnostného otvorenia akademického roku 2019/2020 a cenu odovzdával rektor EU v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?