Načítavam stránku...

2% z dane Nadácií Národohospodár

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si Vás osloviť ako predsedníčka Správnej rady Nadácie NÁRODOHOSPODÁR v čase, ...

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky 2019

Vážení študenti, ako aj minulý rok máte možnosť sa prihlásiť na prípravné kurzy, ktoré vás pripravia na prijímacie ...

Zoznam kandidátov na členov AS EU v Bratislave za zamestnaneckú časť

Zoznam kandidátov na členov AS EU v Bratislave za zamestnaneckú časť : Beličková Kornélia, doc. Ing. PhD. Brokešová Zuzana, Ing. PhD. Černěnko ...

Volebná komisia pre voľby do študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave týmto v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity  v Bratislave schválenými na zasadnutí AS EU v Bratislave dňa 28. 3. 2019 vyhlasuje voľby do študentskej časti Akademického senátu EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave týmto v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity  v Bratislave schválenými na zasadnutí AS EU v Bratislave dňa 28. 3. 2019 vyhlasuje voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

Dňa 28. 3. 2019 Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave (AS EUBA) na svojom zasadnutí schválil nové Zásady volieb do AS EUBA (ďalej (Zásady“). Vzhľadom na to, že voľby do AS EUBA sa môžu realizovať len na základe platných „Zásad“, AS NHF musel operatívne zvolať zasadnutie AS NHF a doterajší proces prípravy volieb zrušiť a prijať nové uznesenia. AS EUBA má totiž právo zmeniť spomínané „Zásady“ v rámci svojho funkčného obdobia.

Katedra ekonomickej teórie ponúka v spolupráci s partnerskou inštitúciou National Institute of Development Administration (Bangkok, Thajsko) jedinečnú možnosť získania dvojitého diplomu na II. stupni štúdia v študijnom programe Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika s udelením titulu Ing. a MSc.

Milí študenti NHF, ak chcete študovať v zahraničí, a nestihli ste si podať prihlášku v prvom kole, tak ešte stále máte možnosť vybrať si z viac ako 200 univerzít! Otvárame totiž dodatočnú výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2019/2020. Termín na podanie prihlášky je do 10. apríl 2019. Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?